Sonja Kelšin

Tako kot v preteklem letu so tudi letos na voljo spodbude Eko sklada - javnega sklada za okolju prijaznejša vozila. Za baterijska električna vozila so občanom namenjene nepovratne finančne spodbude, pravnim osebam pa nepovratne finančne pomoči. Pravnim osebam so namenjene tudi nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet. Namen spodbud in pomoči je zmanjšati naraščajoče izpuste toplogrednih plinov (TGP) v cestnem prometu, ki so leta 2007 že predstavljali skoraj 26 odstotkov celotnih izpustov TGP, pa tudi plinov, ki tvorijo ozon, ter zdravju škodljivih delcev. Javni pozivi Eko sklada veljajo do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS in ne dlje kot do 31. decembra 2012.

Nepovratne finančne spodbude občanom za baterijska električna vozila

Poglejmo nekoliko podrobneje, najprej glede ustreznosti vozila. Predmet javnega poziva Eko sklada z oznako 15SUB-EVOB12 je dodelitev subvencij občanom za nove naložbe nakupa okolju prijaznejših baterijskih električnih vozil, ki vključujejo nova baterijska električna vozila in nova priključna (plug-in) hibridna vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in baterijo) za cestni promet. Sredstva so razpisana tudi za nove naložbe ustrezne predelave obstoječih vozil za cestni promet, tako da bo električen pogonski agregat nadomestil serijsko vgrajen motor na notranje zgorevanje ali bodo predmet prvega nakupa na ta način predelanega vozila.

Vozila morajo biti registrirana v Republiki Sloveniji (RS). Ob oddaji vloge na Eko sklad vozilo, ki je predmet spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano, ker je skladno s pozivom spodbuda lahko dodeljena samo za nove naložbe, izvedene po oddaji vloge. Spodbuda za novo naložbo nakupa novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi naložbe prvi lastnik vozila, ki je predmet spodbude, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem zakupu (lizingu) prvi zakupnik vozila, ki je predmet spodbude. Spodbuda za novo naložbo predelave obstoječega vozila se lahko dodeli bodisi za ustrezno predelavo bodisi za prvi nakup ali finančni zakup ustrezno predelanega vozila. Obvezni so preveritev skladnosti vozila s predpisi (homologacija), opravljen pregled tehnične brezhibnosti in registracija. Spodbuda bo lahko dodeljena tudi za vozilo, kupljeno, zakupljeno ali predelano v tujini, pod pogojem, da bo vlagatelj prvi lastnik oziroma zakupnik novega vozila ali prvi lastnik oziroma zakupnik vozila po predelavi in da bo prva registracija novega ali predelanega vozila opravljena v RS. Tranzitna registracija, namenjena transportu vozila v državo, ne šteje za prvo registracijo. V primeru finančnega zakupa je spodbuda dopustna le, če pogodba o finančnem zakupu določa, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti zakupnik in vlagatelj postane lastnik vozila oziroma je upravičen do prenosa lastninske pravice na vozilu. Operativni lizing oziroma poslovni najem ni dovoljen. Spodbude ni mogoče pridobiti za nakup ali predelavo vozila z maloprodajno ceno, višjo od 50.000 evrov (z DDV). Vlagatelj je za nakup vozila, ki je lahko predmet spodbude in katerega maloprodajna cena presega 10.000 evrov, upravičen pridobiti spodbudo in hkrati tudi kredit Eko sklada. V vsakem primeru mora vozilo najmanj tri leta ostati v lasti vlagatelja.

Katere osebe so upravičene

Na javnem pozivu lahko kandidira vsaka fizična oseba, ki ni zasebnik in je investitor v novo naložbo skladno s tem javnim pozivom ter ima stalno prebivališče v RS. Do spodbude niso upravičene fizične osebe, ki nimajo poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada ali davčnih in drugih obveznosti do države.

Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila

Predmet javnega poziva Eko sklada z oznako 16SUB-EVPO12 je dodelitev nepovratnih finančnih pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nove naložbe nakupa novih okolju prijaznejših baterijskih električnih vozil, ki vključujejo nova baterijska električna vozila in nova priključna (plug-in) hibridna vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in baterijo) za cestni promet. Predmet javnega poziva so tudi pomoči za nove naložbe predelave obstoječih vozil za cestni promet, predelanih na način, da se serijsko vgrajen motor na notranje zgorevanje nadomesti z električnim pogonskim agregatom, ali prvega nakupa na tak način predelanega vozila.

Vozila morajo biti registrirana v RS. Vozilo, ki bo predmet pomoči, v času vložitve vloge na Eko sklad še ne sme biti kupljeno oziroma predelano, tudi tu velja, da je pomoč lahko dodeljena samo za nove naložbe, izvedene po oddaji vloge. Pomoč za novo naložbo nakupa novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi naložbe prvi lastnik vozila, ki je predmet pomoči, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem zakupu (lizingu) prvi zakupnik vozila, ki je predmet pomoči. Pomoč za novo naložbo v predelavo obstoječega vozila se lahko dodeli bodisi za ustrezno predelavo bodisi prvi nakup ali finančni zakup ustrezno predelanega vozila, po izvedbi katere bo vlagatelj prvi lastnik ali zakupnik ustrezno predelanega vozila, ki je predmet pomoči. Obvezni so preveritev skladnosti vozila s predpisi (homologacija), opravljen pregled tehnične brezhibnosti in registracija. Pomoč se lahko dodeli tudi za vozilo, kupljeno, predelano ali zakupljeno v tujini, če zanj ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč države ali EU za iste upravičene stroške. Tranzitna registracija ne šteje za prvo registracijo.

Pri pogodbi o finančnem zakupu mora iz pogodbe izhajati, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti vlagatelj kot zakupnik in prejemnik pomoči postane lastnik vozila oziroma je upravičen do prenosa lastninske pravice na vozilu. Operativni leasing oziroma poslovni najem ni dovoljen. Vlagatelj je za nakup ali predelavo vozila, ki je lahko predmet pomoči, upravičen pridobiti pomoč in hkrati tudi kredit Eko sklada, vendar le v primeru, ko maloprodajna cena vozila oziroma predelave ni nižja od 10.000 evrov in ne presega 50.000 evrov (z DDV). Vozilo mora najmanj tri leta po izdaji odločbe o dodelitvi pomoči ostati v lasti prejemnika pomoči.

Na javnem pozivu lahko kandidirajo RS in lokalne skupnosti, javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb, ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb; gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v RS, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost; podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v RS; samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v RS.

Višine nepovratnih finančnih pomoči so enake zgoraj navedenim, znesek razpoložljivih sredstev na podlagi tega javnega poziva znaša 300.000 evrov.

Nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet

Predmet javnega poziva Eko sklada z oznako 17SUB-AVPO12 je dodelitev nepovratnih finančnih pomoči pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nakup vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu. Pomoč je podjetju mogoče dodeliti le, če je upravičen vlagatelj vložil vlogo za dodelitev pomoči pred začetkom izvajanja naložbe.

Po programu spodbujanja nakupa vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu, se pomoč lahko dodeli za nakup novih gospodarskih vozil za cestni promet - avtobusov, ki se lahko uporabljajo izključno za prevoz potnikov, za katere so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: so serijsko proizvedeni; kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin; imajo vključno z voznikovim več kot devet sedežev in so bodisi z nosilnostjo do vključno 5000 kilogramov uvrščena v kategorijo M2 ali z nosilnostjo nad 5000 kilogramov v kategorijo M3 ter bodo kupljena po objavi tega javnega poziva in prvič po proizvodnji registrirana v RS na ime vlagatelja.

Novo vozilo pomeni vozilo, ki ga kupi ali zakupi vlagatelj kot prvi lastnik oziroma zakupnik na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem zakupu (lizingu). Pri pogodbi o finančnem zakupu mora iz pogodbe izhajati, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti zakupnik in prejemnik pomoči postane lastnik vozila oziroma je upravičen do prenosa lastninske pravice na vozilu. Operativni lizing oziroma poslovni najem ni dovoljen. Pomoč se lahko dodeli tudi za vozilo, kupljeno ali zakupljeno v tujini, če za to vozilo ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč države ali EU za iste upravičene stroške. Tranzitna registracija ne šteje za prvo registracijo. Vozilo mora tri leta ostati v lasti prejemnika.

Upravičene osebe so pravne osebe, ki imajo sedež v RS in izvajajo javno službo dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu ali javnega mestnega potniškega prometa, z ustrezno registrirano dejavnostjo in veljavno licenco za prevoz potnikov ter v primeru koncesionarjev z veljavno koncesijsko pogodbo za izvajanje te dejavnosti: javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb, ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb, ali gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ali podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v RS, ali samostojni podjetniki posamezniki.