Avtorja sta pripravila izračune za primer ogrevanja stavbe in tople sanitarne vode v enodružinski hiši s talno ogrevalno površino 180 kvadratnih metrov. V analizi sta primerjala stroške ob zamenjavi generatorja toplote z osnovno montažo ter letne stroške porabljenega energenta in električne energije. V primerjavo sta vključila dve sicer enaki stavbi z različno porabo energije: energijsko manj učinkovito stavbo razreda E in energijsko učinkovitejšo stavbo razreda C.

Letni prihranek v enodružinski hiši z ogrevalno površino 180 kvadratnih metrov energijskega razreda C (energijsko učinkovitejša stavba) znaša 271,44 evrov, v energijsko potratnejši hiši razreda E pa 440,96 evrov. V izračunu je že upoštevan DDV. Analiza letnega stroška investicije v toplotno črpalko zrak-voda pri gotovinskem in kreditnem financiranju za energijsko bolj in manj potratno stavbo pa je pokazala, da so stroški financiranja precej višji od letnih prihrankov pri energentu. V obratovalni dobi toplotne črpalke zrak-voda (15 let) znaša izguba zaradi financiranja investicije od 3.941,78 evra v primeru gotovinskega financiranja v stavbi tipa E in do 5.658,50 evra v stavbi tipa C.

Pri vseh vrstah plačila prinaša investicija v električno toplotno črpalko izgubo v dobi obratovanja generatorja toplote oziroma izredno dolge vračilne dobe. Zaradi tega je investicija ekonomsko neupravičena. Izhodišče za analizo je bila že izdelana študija Analiza investicije zamenjave sistema za ogrevanje stavbe in tople sanitarne vode (primerjava stroškov ogrevanja stanovanjske hiše, Laboratorij za okoljske tehnologije v stavbah (LOTZ), Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, 2014.