Temeljita priprava sprememb, ki naj bi veljale dlje, je zato terjala nekaj več časa, tako bodo javni pozivi objavljeni nekoliko kasneje, predvidoma v marcu, pojasnjujejo na Eko skladu. Kot še poudarjajo, bodo pozivi za letošnje leto sicer podobni prejšnjim, a z nekaterimi spremembami.

Nepovratna sredstva in krediti

Za investitorje je pri pridobivanju sredstev med drugim pomembno tudi, v kateri občini je stavba. V devetih občinah, ki spadajo med degradirane in so zato upravičene do sredstev iz sklada za podnebne spremembe oziroma do višjih nepovratnih spodbud, lahko na osnovi posebnega odloka pridobijo višje nepovratne finančne spodbude. Nepovratna sredstva bodo lahko investitorji kombinirali s kreditom po ugodni obrestni meri 3M euribor + 1,5 %. Več informacij je na voljo na spletni strani Eko sklada, www.ekosklad.si.

Kot še poudarjajo na Eko skladu, pa bodo nepovratna sredstva v kombinaciji s kreditom na voljo tudi za naslednje projekte: vgradnjo solarnega sistema, kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, toplotne črpalke, priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnjo energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasad, strehe ali stropa, vgradnjo ustreznega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, gradnjo ali nakup pasivne oziroma skoraj ničenergijske hiše, celovito energijsko obnovo hiše in nakup stanovanja v pasivni oziroma skoraj ničenergijski večstanovanjski stavbi.

Bi imeli električni avtomobil?

Letošnja novost so tudi nepovratne finančne spodbude za manjše fotonapetostne sisteme, ki bodo namenjeni samooskrbi z električno energijo in ogrevanju ter pripravi tople sanitarne vode in ne bodo deležni finančnih spodbud iz drugih programov. Na razpolago bodo tudi nepovratna sredstva za trajnostno mobilnost oziroma za nakup avtomobila na električni pogon. Na Eko skladu bodo pripravili tudi poseben javni poziv za ukrepe proti energetski revščini oziroma bodo omogočili finančne spodbude za naprave za ogrevanje na lesno biomaso.

Krediti za različne okoljske naložbe

Poleg nepovratnih sredstev bodo na voljo tudi krediti z ugodno obrestno mero. Fizične osebe bodo imele poleg možnosti kombinacije kredita in nepovratnih sredstev na voljo še kredite za različne ukrepe na področju varstva voda in njihove učinkovite rabe ter ravnanja z odpadki. Doba vračila kredita bo do deset let. Kreditni postopek bo prosilec, potem ko bo pridobil odločbo Eko sklada o dodelitvi pravice do kredita, izpeljal v poslovalnici Banke Koper.

Tudi pri pravnih osebah bodo predmeti kreditiranja, poleg različnih ukrepov varčevanja z energijo in prehoda na obnovljiv vir energije, naložbe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter učinkovitega ravnanja z odpadki. Kreditna pogodba se sklene na Eko skladu, doba vračila kredita pa je do 15 let z enoletnim moratorijem. Kredit se lahko zavaruje na več načinov, tudi z zastavo nepremičnega in premičnega premoženja, zavarovanje pa se uredi pri notarju.

V preteklem letu je bilo največ kreditnih sredstev porabljenih v občinah, kjer so dokončevali projekte, ki jih je delno financirala že EU. To so bila predvsem dela na vodovodih, kanalizacijah in čistilnih napravah. Nekaj kreditov je bilo odobrenih tudi za energijsko obnovo javnih stavb, zlasti šol. Predstavniki občin in tudi predstavniki gospodarstva so vabljeni na »delovno kavo« na Eko sklad, saj so njihovi krediti zahtevnejši in je treba podrobnosti res natančno doreči.

Nepopolne vloge povzročajo zamude

Za hitrejšo rešitev vlog za pridobitev nepovratnih sredstev je treba pravilno pristopiti k oddaji vloge in tudi k samemu poteku pridobivanja sredstev. Izkušnje preteklega obdobja kažejo, da je še vedno preveč nepopolnih vlog. Te povzročajo dodatno delo in zamude, ki podaljšujejo čakalni čas tudi tistim, ki na obdelavo svoje vloge še čakajo. Še večji problem pa nastane, če je treba zaradi napake v postopku kandidiranja ali neustrezne izvedbe vlogo zavrniti oziroma investitorju ne izplačati pričakovanih sredstev. Na Eko skladu zato svetujejo pozorno preučitev pogojev lanskega javnega poziva, modro pa se je tudi posvetovati z dobavitelji in izvajalci del ter povprašati energetske svetovalce v okviru mreže ENSVET. Predvsem pa poudarjajo, naj investitorji ne začnejo z deli na objektih, dokler ne oddajo vloge, ki vsebuje res vso potrebno dokumentacijo, med drugim tudi gradbeno dovoljenje, predračun in fotografije, ki izkazujejo staro stanje. Eko sklad bo vsem vlagateljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, nudil strokovno in finančno pomoč, ob zaključku del pa pričakujejo fotografije novega stanja, izjavo o zaključku del, račune in dokazila o plačilu računa.

V Eko skladu poudarjajo, da si želijo pogumnih naložb z okoljskimi učinki oziroma veliko naložb, ki zmanjšujejo rabo energije!