V podporo tem področjem so predvideni demonstracijski in vzorčni projekti ter intenzivno ozaveščanje, informiranje, usposabljanje in energetsko svetovanje. Slovenska vlada je sprejela zakonske uredbe, ki pospešujejo energetsko učinkovite ukrepe. Tako smo leta 2011 dobili zakonsko obveznost v obliki vgradnje delilnikov porabe, ki so namenjeni obračunu po dejanski porabi posameznikov. Tu se pojavlja vprašanje, ali je bil ta ukrep tako učinkovit, kot so ga sprva predstavili predlagatelji.

Številne težave, ki se pojavljajo z obračunavanjem dejanske porabe, so posledica nekaterih prenagljenih ukrepov, ki jih je država uvedla. V praksi se kažejo številne napake pri izvrševanju obračunov, ki jih plačujejo končni potrošniki. Tu nastaja nezadovoljstvo zaradi nekaterih nerealnih obračunov dejanske porabe, ki so posledica številnih pomanjkljivosti nagle uvedbe delilnikov porabe. Ti zdaj ne kažejo realnega stanja porabe za posamezne etažne dele, ker so inštalacije v posameznih stavbah še v prvotnem stanju. Zato je treba poiskati dodatne možnosti varčevanja energije oziroma implementacije novih alternativnih načinov varčevanja energije. Predvsem je veliko rezerv v energetski prenovi stavb.

Poraba energije in goriv v gospodinjstvih

V slovenskih gospodinjstvih se največ energije porabi za ogrevanje prostorov, čemur sledijo poraba energije za ogrevanje sanitarne vode, poraba električne energije za druge namene (npr. za razsvetljavo, za električne naprave …) in poraba energije za kuhanje. Gospodinjstva so v letu 2009 porabila več kot 49.000 TJ energije. Največ energije je bilo porabljene za ogrevanje prostorov, in sicer 32.400 TJ ali 66 %. Za ogrevanje sanitarne vode je bilo porabljenih 7800 TJ ali 16 % energije. Za razsvetljavo, električne naprave in druge namene pa je bilo porabljenih 15 % energije ali okoli 7300 TJ. Za kuhanje je bilo porabljenih skoraj 1800 TJ ali več kot 3 % vse porabljene energije.

Med porabljenimi energenti so prevladovala lesna goriva (med taka goriva spadajo polena, lesni ostanki, sekanci, peleti in briketi) s skoraj 17.000 TJ (34 %), potem električna energija z nekaj več kot 11.000 TJ (23 %), ekstra lahko kurilno olje s skoraj 11.000 TJ (22 %), zemeljski plin s 4400 TJ (9 %) in daljinska toplota s 4000 TJ (8 %).  Tudi med energenti, porabljenimi za ogrevanje prostorov, so največji delež, 45 %, predstavljala lesna goriva. Sledila sta jim ekstra lahko kurilno olje (27 %) in zemeljski plin (11 %). Za ogrevanje sanitarne vode so se v glavnem uporabljali električna energija (28 %), ekstra lahko kurilno olje (25 %) in lesna goriva (24 %). Med energenti, uporabljenimi za kuhanje, sta prevladovala utekočinjeni naftni plin (41 %) in električna energija (29 %). Večina stanovanj je bila v letu 2009 ogrevana s centralnim ogrevanjem, okoli 78 %; skoraj 12 % stanovanj je bilo ogrevanih lokalno, okoli 10 % pa z daljinskim ogrevanjem. Podobno je veljalo tudi za ogrevanje sanitarne vode: 57 % sanitarne vode je bilo ogrevane s centralnim ogrevanjem, 33 % z lokalnim ogrevanjem, okoli 10 % pa z daljinskim ogrevanjem.

Največ porabijo veliki gospodinjski aparati

Razdelitev porabe električne energije po namenih je pokazala, da se je v gospodinjstvih v letu 2009 največ električne energije porabilo za velike gospodinjske aparate (hladilne in zamrzovalne naprave, pralne, sušilne in pomivalne stroje ter pečice in mikrovalovne pečice), in sicer 1000 GWh ali 32 %. Za ogrevanje sanitarne vode se je porabilo nekaj več kot 600 GWh (19 %), za ogrevanje prostorov pa 350 GWh (11 %) električne energije. Poraba električne energije za osebne računalnike in televizijske sprejemnike je znašala 290 GWh (9 %), za razsvetljavo pa 280 GWh (9 %). (Vir: SURS)

Večstanovanjske stavbe – potrata in priložnost

»Naj vaš dom varčuje za vas« je slogan mladega, čedalje bolj prepoznavnega energetskega podjetja Energdom iz Ljubljane. Podjetje Energdom, d.o.o., se ukvarja z zmanjševanjem energetskih izgub v stavbah. Usmerili so se v večstanovanjski sektor, vse več pa je povpraševanja po njihovi metodi dela tudi v sektorju enodružinskih in dvodružinskih hiš. Njihov princip dela temelji na transparentnem in strokovnem pristopu k problemu energetskih izgub. Osnovnega pomena je kakovosten energetski pregled z ugotovitvijo dejanskega energetskega stanja stavbe, ki med drugim vključuje termovizijske posnetke objekta in določitev kritičnih točk objekta, na katere je treba biti posebno pozoren pri energetski prenovi objekta, izračun gradbene fizike in tudi predloge primerne tehnologije energetske prenove. Kakovosten energetski pregled je temelj za kakovosten investicijski načrt za izvedbo ukrepov na objektu. S tako usmerjeno strategijo dela zagotavljajo naročnikom kakovosten in predvsem učinkovit rezultat, ki prikaže jasno sliko o energetski potratnosti njihove stavbe in potrebnih racionalnih ukrepih za maksimalen učinek v danem stanju stavbe.

Prednost podjetja Energdom je, da ponuja celovito ponudbo energetske prenove na enem mestu. Podjetje je v osnovi razdeljeno na dva dela: energetski servis (projektni oddelek) in PE Termdom (gradbeni oddelek podjetja). S svojim energetskim salonom dopolnjujejo kakovost ponudbe, saj lahko na enem mestu prikažejo celovit potek sanacije stavbe.

S takim pristopom je podjetju v minulem letu uspelo realizirati za okoli 11.000 kvadratnih metrov energetskih sanacij. Toplotne prenove streh, podstreh, zunanjih sten, stavbnega pohištva, stropov kleti so najpogostejši ukrepi, ki so jih v preteklem letu investitorji zaupali podjetju Energdom, d.o.o. Najpomembneje je, da podjetje tudi v fazi gradbene izvedbe del vodi in nadzoruje skladnost z zastavljenim projektom. Na tak način dela potekajo natančno tako, kot je bilo predhodno zastavljeno s projektno dokumentacijo, ki jo je pripravil energetski servis. Gradbeni oddelek z lastnim znanjem in znanjem kooperantov poskrbi za kakovostno izvedbo del in je stalno pod nadzorom strokovnega osebja iz energetskega servisa kot tudi zunanjega strokovnega nadzora.

Omeniti velja, da podjetje Energdom zagotavlja delno povračilo investicije v energetsko sanacijo objekta, ki jo podeli investitorju, če prevzamejo celoten projekt. Namen tega je spodbujanje etažnih lastnikov k najemu neodvisnega strokovnega nadzornika, ki zastopa investitorja v času izvedbe del energetske sanacije objekta. Investitor ima tako že vnaprej zagotovljena sredstva za nadzor nad potekom izvedbe projekta.

Presegli pričakovanja

Pomemben podatek je, da so v podjetju Energdom v šestih mesecih letošnje kurilne sezone na račun energetskih prenov privarčevali skupno okoli 60.000 evrov in so tako presegli pričakovane rezultate. Izpostavili bi večstanovanjsko stavbo, ki je na račun energetske sanacije le zunanjih sten – fasade – dosegla zmanjšanje stroška ogrevanja za 47,66 odstotka, pri tem pa je treba poudariti, da je bila hiša v stanju pred prenovo izjemno potratna. Razliko v strošku ogrevanja etažni lastniki stavbe namenjajo kot del obroka za odplačilo kredita, ki jim ga je odobrilo podjetje Energdom za obdobje dveh let za namen energetske prenove objekta. Pri podjetju Energdom vnaprej pripravijo informativni izračun poplačila investicije, ki vključuje zagotovljeno kreditiranje, ki je prilagojeno prihranku. Izračun nato predstavijo investitorju, ki pa lahko predlaga dvig vplačila v rezervni sklad, če je to potrebno. Omenjeni večstanovanjski stavbi se bo investicija v energetsko obnovo fasade v celoti povrnila v 11 letih. Če pa upoštevamo še pričakovan dvig cen energentov v prihodnje, se bo investicija energetske prenove povrnila bistveno prej.

Več na : www.energdom.si; info@energdom.si