Z julijem bodoče samozaposlene čaka nekaj sprememb, med njimi višja vsota subvencije za samozaposlitev, ki po novem znaša 5000 evrov, in nekoliko drugačna pot priprav na samozaposlitev. Tisti, ki se bodo samozaposlili prvič, pa bodo lahko hkrati izkoristili tudi ukrep, s katerim jim bo država omogočila delno oprostilo pri plačevanju prispevkov. Na Zavodu RS za zaposlovanje so pojasnili, da se višina subvencije za samozaposlitev povišuje, ker je bila enaka vse od leta 2008, zdaj pa jo želijo uskladiti z rastjo minimalne plače in obveznih prispevkov za socialno varnost.

Na voljo še slabe 4 milijone evrov

Za vse, ki imajo podjetniško idejo in so bili v zavodovem registru brezposelnih prijavljeni vsaj tri mesece, so še vedno na voljo sredstva za subvencije za samozaposlitev. Za leto 2013 je tako predvidenih 11,75 milijona evrov, pri čemer so letos izplačali že 6,5 milijona evrov subvencij, za bodoče brezposelne pa je že rezerviranih 1,4 milijona evrov. Letos je torej na voljo še 3,9 milijona evrov, za prihodnje leto pa bo na voljo še dodatnih 9,5 milijona evrov, so pojasnili v zavodovi službi za programe zaposlovanja.

Vsi, ki se zdaj prijavljajo v program samozaposlovanja, bodo do subvencije prišli po tem, ko se bodo udeležili petdnevne delavnice, vsebinsko razdeljene na pet modulov. »Prvi štirje moduli obsegajo skupinsko usposabljanje s predpisanim, podrobneje opredeljenim in razčlenjenim predmetnikom, kot so osnove podjetništva, financiranje podjetja, prodaja, trženje in predstavitev, zadnji modul pa je namenjen individualni predstavitvi in presoji poslovne ideje,« so pojasnili na zavodu, kjer sicer po novem odpravljajo fazo priprav z individualno presojo poslovne ideje.

Vendar se priprave na samozaposlitev po novem sistemu še niso začele, ker zavod še izbira njihove izvajalce, so pojasnili na zavodu. »Priprave se bodo začele izvajati, kakor hitro bo mogoče, predvidoma v drugi polovici julija oziroma avgusta letos. V tem času oblikujemo sezname brezposelnih, ki se bodo vključili v prenovljene priprave na samozaposlitev. Na seznamih je za zdaj nekaj več kot 2000 kandidatov iz vse Slovenije,« pojasnjujejo na zavodu in dodajajo, da se bodo ti bodoči samozaposleni v delavnice vključili do sredine decembra. Če se bodo po uspešno končanih pripravah odločili za samozaposlitev, bodo morali ustanoviti poslovni subjekt in se v njem samozaposliti v 40 dneh po zaključku delavnice za samozaposlitev in ne več po 60 dneh, kot je veljalo po starem sistemu, še dodajajo v zavodovi službi za programe zaposlovanja.

Sredstva po območnih službah razporejajo glede na zanimanje

Brezposelni se sicer v priprave na samozaposlitev lahko vključijo na podlagi zaposlitvenega načrta, ki ga oblikujejo pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer so prijavljeni kot brezposelni. Posamezne območne službe zavoda imajo namreč na voljo okvirno kvoto sredstev za spodbujanje samozaposlovanja, ki temelji na večletnem spremljanju števila vključitev v program. »Hkrati se te okvirne kvote lahko prilagajajo večjim ali manjšim potrebam posameznih območnih služb glede na razmere na trgu dela,« na zavodu odgovarjajo na vprašanje, po kakšnem sistemu med območne enote delijo sredstva za spodbujanje samozaposlovanja. Kadar so sredstva omejena, tako pogledajo, kolikšno je v posamezni območni enoti število podpisanih zaposlitvenih načrtov, koliko brezposelnih je uspešno opravilo priprave na samozaposlitev in koliko jih je nato tudi predložilo vlogo za pridobitev subvencije za samozaposlitev.

Na zavodu sicer opažajo, da je zanimanje za samozaposlovanje v obdobju gospodarske krize naraslo, na vprašanje, koliko jih preživi na dolgi rok, pa odgovarjajo, da prejemnike subvencije za samozaposlitev spremljajo v pogodbenem obdobju najmanj dveh let. V tem času jih po njihovih podatkih samozaposlitev ohrani okoli 85 odstotkov, ugotavljajo pa tudi, da ta delež več let ostaja približno enak. Za tiste, ki so subvencije prejeli lani in predlani, teh podatkov še nimajo, saj obdobje spremljanja še ni končano, so dodali.

Delna oprostitev plačila prispevkov

Vsi, ki se bodo prvič samozaposlili, bodo lahko hkrati s subvencijo za samozaposlitev izkoristili tudi delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, katere namen je zmanjšati obremenitev samozaposlenih ob začetku opravljanja dejavnosti ter spodbujanje podjetništva. Novopečeni podjetniki bodo tako prvo leto poslovanja privarčevali 100 evrov, saj bodo namesto 300 plačali 200 evrov prispevkov, prihodnje leto pa bodo zaradi povišanja prispevkov zanje namenili okoli 230 evrov. Razliko do polnega zneska prispevkov bo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pokrivala država. Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo veljala zgolj ob prvem vpisu v poslovni register, torej oseba, ki je že imela odprt s.p. in ga je pozneje zaprla, ob ponovnem odprtju ne bo mogla uveljavljati oprostitve.

Novost pri samozaposlovanju je tudi, da AJPES od 1. julija pred vpisom v Poslovni register preverja, ali je potencialni samostojni podjetnik dal resnično izjavo o poravnanih dospelih obveznostih iz svojih prejšnjih poslovanj in ali imajo vse kapitalske družbe, v katerih je udeležen z več kot 25 odstotki, poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel zakonski rok plačila, razen tistih, ki jim je bil dovoljen odlog ali obročno plačilo skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek. Preverjali bodo tudi, ali je bil kandidat že kdaj pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, delovno razmerje ali socialno varnost.