Če želite prodati oziroma kupiti kmetijsko zemljišče, gozd ali stavbno zemljišče, ki leži v eni od 133 katastrskih občin, v katerih so pomembnejši vojaški ali obrambni objekti, pa čeprav več kilometrov stran, za to potrebujete soglasje ministrstva za obrambo. Ministrstvo tako namreč preveri, ali bi bil s prometom z zemljišči v okoliših objektov posebnega pomena za obrambo morebiti lahko ogrožen obrambni interes države oziroma delovanje obrambnega sistema.

Toda na ministrstvu priznavajo, da v zadnjih letih ni bilo negativnih odločb, kar »odpira vprašanje smotrnosti obravnavanega instituta«, in da zato že preučujejo možnosti ustreznih sprememb, vključno z možnostjo njegove ukinitve.

Katastrske občine, v katerih je treba pridobiti soglasje, ležijo v 55 občinah po vsej državi, največ okolišev in objektov za potrebe obrambe pa je po podatkih ministrstva v občinah Postojna, Kočevje, Pivka, Ilirska Bistrica, Slovenska Bistrica, Maribor, Krško, Brežice, Novo mesto, Murska Sobota, Vipava in Celje.

Območja omejitev so za občine preširoka

»Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje za dosego cilja uporablja nesorazmerna sredstva. Omejitev je določena na katastrsko občino natančno, kar pomeni, da je dovolj, da kjer koli na območju katastrske občine leži območje obrambe, pa vsi pravni posli na njenem celotnem območju padejo pod omejitve iz uredbe, čeprav morebiti ne ležijo nikjer v bližini in sploh ne vplivajo na območje obrambe,« pravi Nejc Zemljak z občine Kočevje. Ocenjuje, da bi morale biti omejitve določene natančneje oziroma bi se morale nanašati neposredno samo na zemljišča, ki so namenjena potrebam obrambe. Opozarja še, da so omejitve tudi na področjih, kjer vsebinske podlage za to sploh ni, saj se kljub formalnem obstoju območja za potrebe obrambe tam ne dogaja nič iz tega področja.

Stroški in zamude s postopkom

Na občini Kočevje vidijo težavo tudi v postopku, ki zahteva, da se za soglasje zaprosi na upravi za obrambo. Te pa so praviloma precej oddaljene od kraja, kjer se sklepajo posli. Najbližja uprava za obrambo za Kočevje je denimo v Ljubljani. »To povzroči velike stroške, tako v času kot tudi v denarju. Poleg tega je postopek dolgotrajen in zamuden,« opozarja Zemljak.

Tudi na občini Cerknica, ki je prav pred kratkim na ministrstvo naslovila pobudo za ukinitev te obveznosti ali vsaj njeno omejitev le na dejanska območja rabe za potrebe obrambe, so poudarili, da po oceni občanov obveznost pridobivanja soglasja po nepotrebnem podaljšuje postopke prometa z nepremičninami. Ker morajo ob tem nositi še breme upravne takse, pa menijo, da jih to postavlja v neenakopraven položaj. Pomisleke imajo tudi na občini Postojna, ki je poleg občine Pivka in deloma tudi Ilirska Bistrica najbolj obremenjena zaradi vojaške dejavnosti na osrednjem vadišču Slovenske vojske. Podžupanja Margareta Srebotnjak Borsellino je prepričana celo, da uredba ni v skladu z zakonom o obrambi in ustavo. »Omejitev izvajanja  lastninske pravice, kar soglasje ministrstva za izvajanje pravnih  poslov glede nakupa nepremičnin gotovo je, na način, kot je določen sedaj, nima ustrezne podlage v zakonu o obrambi. Uredba tega ne bi smela določati, saj je izvajanje lastninske pravice ustavna svoboščina, ki je omejena v z zakonom in ne uredbo natančno določenih primerih,« nam je dejala.

Nasprotno pa na občini Brežice, v kateri je osrednje vojaško letališče Cerklje ob Krki, nimajo posebnih pripomb, saj ne opažajo, da bi uredba prebivalcem upočasnjevala postopke urejanja prenosa lastništva zemljišč.

Močno zmanjšali število katastrskih občin

Na ministrstvu so nam pojasnili, da so število katastrskih občin, v katerih je pri prometu z zemljišči treba pridobi soglasje ministrstva, z novelami uredbe že znižali s 1241 na 133, zato se je zmanjšalo tudi število vlog. Pred letom 2010 se je gibalo med 3000 in 4500 na leto, v letu 2011 je bilo vlog 1614, v 2012 pa je bila številka primerljiva.

Na ministrstvu so še odgovorili, da so stroški izdaje soglasja le v upravni taksi, ki znaša 22,66 evra in da vloge praviloma rešijo prej kot v zakonsko določenem roku 30 dni. Posodobili pa so tudi vlogo, ki se lahko odda tudi elektronsko, vključuje pa tudi možnost, da se stranka vnaprej odpove možnosti pritožbe in tako sočasno zahteva izdajo potrdila o pravnomočnosti soglasja. Ministrstvo soglasje zavrne le, če bi bilo zaradi tega zmanjšano ali onemogočeno delovanje Slovenske vojske.