Javno odpiranje ponudb bo 31. avgusta v prostorih ministrstva za infrastrukturo in prostor. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe pa je cena. V primeru več enakih najugodnejših ponudb, bodo o izbiri kupca odločala dodatna pogajanja.

Načelo videno-kupljeno

Letalo je na prodaj po načelu videno-kupljeno. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 odstotkov ponujene cene. Izbrani kupec bo nato kupnino poravnal na podlagi izstavljenega računa, in sicer najpozneje v roku 30 dni. Letalo bo lahko prevzel v roku osmih dni po vplačilu celotne kupnine.

Kot je navedeno, je besedilo javnega zbiranja ponudb objavljeno tudi na spletni strani Javne agencije za civilno letalstvo RS in v tuji strokovni letalski literaturi.

Kupili smo ga za 33 milijonov dolarjev

Letalo je vlada kupila leta 2001 za 33 milijonov dolarjev, tri leta pozneje pa ga je dala v najem v ZDA. Avgusta 2009 je letalo iz ZDA priletelo v švicarski Basel na servis, oktobra istega leta pa je pristalo na brniškem letališču. Po vrnitvi letala v Slovenijo je vlada nameravala letalo oddati v najem, a neuspešno.