v času, ko se sprejemajo odločitve glede premoženja DUTB in njihovega prenosa, vam pišemo s pozivom in predlogi, ki jih je nujno treba upoštevati za stabilno zemljiško in stanovanjsko politiko, da bosta trajno zagotavljali javni interes in javno dobro.

Stanovanjska politika evropskih mest, ki jih jemljemo za vzor (Dunaj, Helsinki, Zürich …), je zastavljena na pametni zemljiški politiki, ki temelji na ohranjanju zemljišč v javni lasti. Le na tak način lahko trajno zagotovijo nadzor nad zemljišči, usmerjajo razvoj mest in vzpostavljajo kakovostne pogoje za življenje in delo njihovih prebivalcev: preko gradnje javnih najemnih stanovanj ali zasebnih stanovanj v okviru neprofitnih stanovanjskih organizacij in stanovanjskih zadrug; preko omogočanja prostora za kulturne in civilnodružbene organizacije ter druge odprte prostore; nenazadnje preko vzpostavljanja skupnostnih sončnih elektrarn. Rezultat so socialno pestra in vključujoča mesta ter spodbudni pogoji za trajnostni gospodarski razvoj.

V zadnjih letih smo bili pogosto priča privatnim investitorjem, ki so kupovali zemljišča od javnih akterjev in pridobivali gradbena dovoljenja za namene gradnje oskrbovanih stanovanj. Realizirali pa so le nerazumno draga stanovanja, ki si jih lahko privoščijo le redki. To ne more biti v javnem interesu. Zato je ključno, da se lastništvo zemljišč, ki so trenutno v upravljanju DUTB, uporabi za zagotavljanje javnega interesa. Te nepremičnine lahko namesto nekaj hitrih profitov dolgoročno zagotavljajo pogoje za ohranjanje fonda trajno dostopnih najemnih stanovanj in storitev, ki je ključen za naslavljanje potreb lokalnih prebivalcev in kakovosti bivanja za trenutne in prihodnje generacije.

Pozivamo vas torej, da držite svojo obljubo in v okviru zagotavljanja nujno potrebnih javnih stanovanj zemljišča, ki so primerna za stanovanjsko gradnjo, prenesete na Stanovanjski sklad Republike Slovenije in ga tudi finančno ustrezno okrepite, da bo končno lahko začel uresničevati svoj namen ter podprl gradnjo kakovostnih in dostopnih stanovanj – javnih in zadružnih neprofitnih stanovanj.

Zaradi kočljivosti situacije še posebej izpostavljamo zemljišča med hišo Pop TV in URI Soča ter vas pozivamo, da zagotovite nemoten obstoj in podporo novi Participativni ljubljanski avtonomni coni PLAC, ki v mestu zagotavlja nujno potrebne prostore, katerih uporaba ni pogojena s plačilom, kjer lahko vsak sodeluje, se kali v demokratičnem soodločanju, srečuje raznolike ljudi, naslavlja svoje interese in razvija svoje potenciale. Na celotnem zemljišču pa naj se oblikuje sodobna soseska, ki naj bo zasnovana participativno. Poleg avtonomne cone naj vključuje tudi trajnostno zasnovano medgeneracijsko najemno stanovanjsko zadrugo (za katero so bila v koalicijski pogodbi obljubljena nepovratna in povratna sredstva), prostore za nevladne organizacije in družbeno inoviranje, javna neprofitna stanovanja, morebiten dodaten vrtec ali drugo javno infrastrukturo ter sončne elektrarne na strehah. Verjamemo, da bi uresničitev takšnega projekta imela širok pozitiven odmev, bila velika pridobitev za glavno mesto in hkrati služila kot vzor trajnostne in skrbne soseske tudi za druga slovenska in evropska mesta.

Zato še enkrat pozivamo, da se vsa zemljišča v upravljanju DUTB, vključno z zemljiščem pri Pop TV, ne prodajo zasebnim investitorjem v zasledovanju kratkoročnih dobičkov nekaj privilegiranih posameznikov ali pa prenašajo na Slovenski državni holding, ki ne more poskrbeti za maksimalni družbeni doprinos teh zemljišč. Namenite raje ta zemljišča prepotrebnim projektom dostopnih stanovanj in civilnodružbene infrastrukture. Gre za vašo in našo skupno prihodnost. Energetska kriza in visoka inflacija ne moreta biti izgovor, ampak sta še dodatna motivacija, da kot prvi predsednik vlade prenehate ignorirati stanovanjsko preskrbo in jo postavite v središče podnebnega prehoda in trajnostnega razvoja.

Maša Hawlina, za IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora

Pismo je sopodpisalo še 17 organizacij in sedem posameznikov