Kot kaže letno poročilo, objavljeno na spletni strani Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), je skupina HSE lani ustvarila 2,54 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 38 odstotkov več kot leto prej in največ doslej.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je porasel za 76 odstotkov na 330,2 milijona evrov. Razlog za povečan EBITDA je v 231,8 milijona evrov odškodnine, ki jo je Teš prejel od skupine General Electric, pravne naslednice družbe Alstom, po izvensodni poravnavi glede gradnje bloka 6. Brez odškodnine bi bil lanski EBITDA za 52 odstotkov nižji od tistega v letu 2020. »Negativen vpliv na EBITDA v letu 2021 so imele višje lastne cene proizvodnih enot in nižja bruto marža iz prodaje električne energije,« so pojasnili v HSE.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 88,3 milijona evrov, potem ko je imela skupina predlani 137,7 milijona evrov izgube iz poslovanja.

Teš je vknjižil 219 milijonov evrov EBITDA, potem ko je leto prej ta znašal 22,3 milijona evrov. Čisti dobiček je znašal 7,13 milijona evrov. Termoelektrarna je proizvedla 13 odstotkov manj električne energije kot predlani, in sicer predvsem zaradi občasnih težav pri pridobivanju premoga in remontu bloka 6, ki je trajal skoraj tri mesece.

Premogovnik Velenje je zabeležil 36,3 milijona evrov izgube, potem ko je imel leto prej 9,7 milijona evrov minusa. EBITDA, ki je predlani znašal 6,4 milijona evrov, je bil lani negativen v višini 16,9 milijona evrov. Proizvodnja premoga je bila zaradi veliko bolniških odsotnosti in zahtevnih geomehanskih pogojev v jami Premogovnika Velenje v primerjavi z letom 2020 nižja za 17 odstotkov.

Dravske elektrarne Maribor (DEM) so imele 1,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 82 odstotkov manj kot predlani. EBITDA se je znižal s predlanskih 28,7 milijona evrov na 18,5 milijona evrov. Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) so imele 3,85 milijona evrov čistega dobička, dobro petino manj kot predlani, EBITDA je upadel za 11,5 odstotka na 14,9 milijona evrov. Celotna hidro proizvodnja skupine HSE je bila lani zaradi podpovprečnih padavin v drugi polovici leta nižja za sedem odstotkov.

Hidroelektrarne so skupaj s sončnimi elektrarnami proizvedle 52 odstotkov vse proizvedene električne energije skupine HSE (vključno z upoštevanjem proizvodnje 49-odstotnega deleža v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi HESS), kar je dve odstotni točki več kot v preteklem letu.

Skupno so proizvodne enote skupine HSE (brez 49-odstotnega deleža v proizvodnji HESS) proizvedle 6,9 teravatne ure (TWh) električne energije, kar je okoli desetino manj kot leta 2020.

Skupina HSE je lani proizvedla 65 odstotkov vse v Sloveniji proizvedene električne energije. "Kljub zaostrenim razmeram ob epidemiji je skupina HSE skozi celo leto 2021 zagotavljala zanesljivo dobavo električne energije," so zapisali.

Skupina je zagotovila 19 odstotkov prodajnih količin, kar je na ravni predlanskega leta. Svoje trgovalne aktivnosti je preusmerjala v finančne produkte, kar je razlog za nižjo količinsko prodajo za sedem odstotkov. Kljub temu so bili čisti prihodki od prodaje električne energije zaradi višjih povprečnih prodajnih cen višji za 38 odstotkov.

»V letu 2021 smo bili priča skokoviti rasti cen električne energije in energentov, ki je bila izrazitejša v drugi polovici leta, ko sta bili prisotni tudi visoka volatilnost cen in nižja proizvodnja,« pravijo v HSE.

Vse postavke stroškov so bile višje kot predlani. Stroški materiala so bili višji za 52 odstotkov, stroški storitev za 30 odstotkov, stroški dela za pet odstotkov in drugi stroški za 29 odstotkov. Med slednjimi so se stroški emisijskih kuponov povečali za 34 odstotkov.