Več zaposlenih, rast prihodkov in neto dodane vrednosti, podvojitev čistega dobička … Lani so gospodarske družbe poslovale odlično, pravi mag. Mojca Kunšek, direktorica Ajpesa, zato nas je zanimalo, kaj lahko naše gospodarstvo pričakuje v prihodnje.

Čemu pripisujte tako dobre rezultate gospodarskih družb?

Dejavnikov, ki so vplivali na dobre rezultate poslovanja je več. Leto 2021 je bilo leto okrevanja po pandemiji, saj sta se okrepila tako gospodarska aktivnost kot tudi domača potrošnja in izvoz. Zaradi ekspanzivne monetarne politike ECB so bili ugodni tudi trendi na finančnih trgih, kar se je odrazilo v izboljšanju rezultata iz financiranja. K dobremu rezultatu se nedvomno prispevali tudi ukrepi za pomoč gospodarstvu v času epidemije, vendar v manjšem deležu, saj so prihodki iz naslova državnih pomoči predstavljali le dobra 2 odstotka vseh prihodkov na ravni gospodarstva države.

Največ prihodkov je lani ustvarila trgovina in iz prvega mesta izrinila predelovalno dejavnost?

Podjetja iz dejavnosti trgovina so v letu 2021 res realizirala največ čistih prihodkov od prodaje, vendar to ni glavni kriterij uspešnosti poslovanja. Zaradi narave poslovanja trgovinske dejavnosti se ob enakih prihodkih večja razlika v ceni in profitna marža ustvari v predelovalnih dejavnostih. Podjetja iz predelovalne dejavnosti so lani imela za 6,5 odstotka nižje čiste prihodke od prodaje kot trgovinska podjetja, vendar so ustvarila kar 93,1-odstotno višjo neto dodano vrednost in 48,9 odstotka več neto čistega dobička.

Kljub zastojem v dobavi in podražitvam so naša podjetja poslovala odlično, kakšne so napovedi za letošnje leto?

Gospodarski temelji so dobri, podjetja izkazujejo visok nivo naročil, so nizko zadolžena in dobro likvidna. Banka Slovenije v najnovejši napovedi gospodarske rasti za leto 2022 napoveduje 5,8 -odstotno rast. Razmere v Ukrajini in s tem povezana surovinska in energetska draginja bodo na rast BDP po napovedih vplivale v letu 2023 in 2024, ko se pričakuje umirjanje gospodarske rasti, v primeru dodatnih zaostritev je možna tudi recesija. Poleg vsesplošne rasti stroškov predstavljajo izziv zastoji v dobavnih verigah, ki dodatno vplivajo na rast cen investicijskih dobrin. Stroški poslovanja podjetij se zato povečujejo. Domača zasebna potrošnja je bila po pandemiji na visoki ravni, zaradi visoke rasti cen in s tem povezanega znižanja kupne moči pa bodo tudi potrošniki postali bolj previdni.

Podražitvam ni videti konca …

Banka Slovenije napoveduje, da bo letos inflacija dosegla 9 odstotkov, gospodarska aktivnost pa bo še visoka, in se bo postopoma začela umirjati. Glavni izziv za gospodarstvo predstavljajo višje cene energentov in posledično materiala in storitev, na primer transportnih storitev. Ob visoki inflaciji lahko pričakujemo tudi pritiske na rast plač. Stroški poslovanja podjetij se bodo povečali. Prav tako lahko zaradi inflacije pričakujemo znižanje kupne moči prebivalstva in s tem osebne potrošnje. Glede na navedeno lahko utemeljeno pričakujemo umirjanje gospodarske aktivnosti v letu 2023.

Obrestna mera se zvišuje, kakšne bodo posledice?

Slovenske gospodarske družbe so nizko zadolžene, pričakujemo pa lahko povečanje finančnih odhodkov. Pričakujemo lahko, da se bo z rastjo obrestnih mer in s tem povezanim padcem cen delnic in obveznic na finančnih trgih poslabšal tudi rezultat iz financiranja, ki je bil v letu 2021 ugoden. Prav tako lahko pričakujemo tudi povečanje odhodkov iz oslabitev tako finančnih naložb kot tudi terjatev, kar je povezano z naraščanjem kreditnega tveganja. Vsekakor pa navedene razmere vodijo v potrebo po intenzivnejšem likvidnostnem planiranju, preudarjeno izbiro poslovnih partnerjev ter v primeru težav s plačili tudi do intenzivnejšega negotovinskega poravnavanja obveznosti z vključevanjem v pobot.