Kot so v sporočilu za javnost navedli v NLB, bodo delničarji 16. decembra odločali o dodatni delitvi bilančnega dobička za lansko leto v višini 317,2 milijona evrov. Uprava in nadzorni svet banke predlagata, da se 67,4 milijona evrov bilančnega dobička v obliki dividend izplača delničarjem NLB še letos, 249,8 milijona evrov pa ostane nerazporejenih in predstavljajo preneseni dobiček.

Prvi del dividend v višini 12 milijonov evrov je bil sicer lastnikom delnic NLB izplačan 22. junija, drugi del v višini 12,8 milijona evrov pa 18. oktobra. Če bo predlog o dodatni delitvi lanskega bilančnega dobička dobil zadostno podporo delničarjev, bo NLB v letošnjem letu delničarjem izplačala skupaj 92,2 milijona evrov dividend, s tem pa »potrdila uspešno izvajanje poslovne strategije banke«.

2Ambicija banke še naprej ostaja, da bi skupno izplačilo dividend delničarjem v obdobju 2021-2023 preseglo 300 milijonov evrov, hkrati pa bi banka ob visoki dividendni donosnosti ohranila potencial za prihodnjo rast poslovanja,« so še zapisali v NLB.

Prihodnji mesec o odobritvi politike prejemkov članov nadzornega sveta in članov uprave NLB

Skupščina bo sredi prihodnjega meseca odločala tudi o odobritvi politike prejemkov članov nadzornega sveta in članov uprave NLB, ki da je skladna s cilji in poslovno strategijo NLB in njene skupine, organizacijsko kulturo in vrednotami, dolgoročnim interesi in trajnostnimi dejavniki, ukrepi za preprečevanje nasprotnih interesov, profilom tveganosti in nagnjenostjo k prevzemanju tveganj.

Pred glasovanjem delničarjev je politiko potrdil nadzorni svet, z njo pa banka sledi načelu sorazmernosti, upoštevajoč bilančno vsoto, velikost sredstev banke, razpoložljive lastniške in dolžniške instrumente ter ostale kriterije, opredeljene v smernicah Evropskega bančnega organa (Eba), so poudarili v NLB.

Med drugim opredeljuje fiksne in variabilne prejemke članov uprave, merila in kriterije za spremljanje njihove uspešnosti, način dodelitve in izplačila variabilnega prejemka, ki je lahko tudi v obliki instrumentov, so še izpostavili.