Dela bodo obsegala vodne ureditve s poglobitvijo in izravnavo padca dna struge na odsekih od Alplesovega do Dolenčevega jezu z rušitvijo obstoječega Dermotovega jezu in gradnjo novega ter z ureditvijo obrežnih zavarovanj. Prav tako vključuje ureditev hudournikov in mostov.

Hkrati z ureditvijo protipoplavne zaščite se bo začela tudi gradnja obvoznice. Za ta projekt je bil izvajalec izbran pretekli mesec. Tudi obvoznica je del protipoplavne ureditve porečja Selške Sore. Direkcija RS za vode je prvotno vodila enotni postopek za gradnjo obvoznice in prve faze vodnogospodarskih ureditev, vendar je slednjo po odločitvi državne revizijske komisije izločila iz prvotnega postopka in začela novega. Projekt gradnje obvoznice je vreden 3,4 milijona evrov. Trenutno čakajo na gradbeno dovoljenje, začetek gradnje pa pričakujejo jeseni. Ker bo na trasi obvoznice treba izseliti in porušiti nekaj objektov, bo gradnja potekala po odsekih in bo predvidoma zaključena v letu 2023.

Izbran je tudi že izvajalec za projektiranje in izvedbo druge faze projekta Protipoplavna ureditev Selške Sore, ki vključuje gradnjo suhega zadrževalnika. Direkcija RS za vode je 12,5 milijona evrov vredno pogodbo z vodilnim izvajalcem, podjetjem Kolektor Koling, podpisala 9. junija.

Obvoznica tudi v Poljanski dolini

Župan Občine Železniki Anton Luznar je vesel, da se skoraj 14 let po uničujoči vodni ujmi zdaj vendarle bliža začetek izvedbe protipoplavnih ukrepov. Ti bodo delno sofinancirani z evropskega kohezijskega sklada, in sicer iz prednostne osi spodbujanja prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj.

Gradnja obvoznice se obeta tudi v sosednji, Poljanski dolini v Žireh. Direkcija RS za infrastrukturo je za izvajalca del konec julija izbrala družbo CPK Koper, ki bi obvoznico skupaj z vrednostjo DDV zgradila za 1,47 milijona evrov. Vendar je neizbrani ponudnik vložil zahtevek za revizijo, ki jo je naročnik konec prejšnjega tedna ugodil. sta, cr