Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe se je glede na lansko prvo polletje v letošnjih prvih šestih mesecih okrepil za 41 odstotkov, čisti poslovni izid pa je bil večji za 40 odstotkov. V obeh primerih je znašal 47 milijonov evrov.

Skupina okoli Zavarovalnice Triglav je rast obračunanih premij dosegla na vseh trgih in v vseh treh zavarovalnih segmentih, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav po današnji objavi poročila o poslovanju na spletnih straneh Ljubljanske borze.

V Sloveniji je rast znašala sedem odstotkov, kar je štiri odstotne točke nad trgom, na trgih zunaj Slovenije pa 16 odstotkov. Premija premoženjskih zavarovanj se je letos glede na lansko polletje povečala za 10 odstotkov, premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj za devet odstotkov in premija zdravstvenih zavarovanj za odstotek.

Kosmati zneski škod so znašali 347,6 milijona evrov, kar je pet odstotkov več kot v enakem obdobju lani in štiri odstotke več kot predlani. Njihova rast je posledica rasti portfelja na vseh zavarovalnih področjih v zadnjih letih in izplačil škod, za katere pa je Skupina Triglav že imela oblikovane ustrezne rezervacije ob koncu lanskega leta, izpostavili so zlasti potres na Hrvaškem.

Za razliko od prvega četrtletja so bili v drugem četrtletju prisotni tudi množični škodni dogodki, katerih ocenjena vrednost znaša šest milijonov evrov. Skupina je imela ob letošnjem polletju oblikovanih za šest odstotkov več zavarovalno-tehničnih rezervacij kot ob koncu leta 2020.

Dobiček premoženjskih zavarovanj se je v polletju povečal za 23 odstotkov na 42,6 milijona evrov, dobiček življenjskih in pokojninskih zavarovanj je znašal pet milijonov evrov in dobiček zdravstvenih zavarovanj 5,2 milijona evrov. Dobiček poslovanja nezavarovalnih družb skupine je dosegel 3,5 milijona evrov.

Pri upravljanju premoženja strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja je skupina glede na konec leta 2020 povečala obseg sredstev v upravljanju za 20 odstotkov na 1,39 milijarde evrov.

Polletni dobiček pred obdavčitvijo skupine znaša 56,2 milijona evrov in je 39 odstotkov višji kot v lanskem polletju ter 35 odstotkov višji kot v polletju leta 2019, torej letu pred pandemijo covida-19.

»Na podlagi dosedanjega poslovanja in ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta ocenjujemo, da bomo dosegli letni dobiček v načrtovanem razponu med 85 in 95 milijoni evrov,« je poudaril Slapar.

Sama Zavarovalnica Triglav je obračunala za 437,9 milijona kosmatih zavarovalnih premij. Poslovni izid zavarovalnice pred obdavčitvijo je znašal 32,3 milijona evrov in je bil od tistega v prvem lanskem polletju večji za dva odstotka. Čisti dobiček je bil na ravni lanskega, pri 26,4 milijona evrov.