Lani je bilo v usposabljanje vključenih kar 83 odstotkov zaposlenih, povprečno je bilo usposabljanja 20,4 ure na zaposlenega. Bo po načrtih tudi letos toliko ljudi vključeno v izobraževanje?

Zaščitni ukrepi za zmanjševanje širjenja okužbe z novim koronavirusom vplivajo tudi na proces usposabljanja. Do konca septembra je bilo v usposabljanje vključenih 78 odstotkov zaposlenih in realiziranih 11,6 ure usposabljanja na zaposlenega. Tudi pri zunanjih izobraževalnih institucijah so bila usposabljanja v času epidemije odpovedana ali prestavljena. Izvajali smo le zakonsko obvezna usposabljanja. Prav tako se izvajajo le usposabljanja, mentorstva oziroma inštruktorstva, ki so nujna za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa.

Kolikor je bilo mogoče, so usposabljanja potekala prek videokonferenc, vendar je delež teh usposabljanj še zelo nizek. Glavni razlog je ta, da velika večina zaposlenih, predvsem operativnih kadrov, na delovnem mestu nima dostopa do računalnika – to so upravljalci dvigal, vozniki vseh vrst talne mehanizacije, luškotransportni delavci.

Menite, da je tudi zaradi rednih letnih razgovorov z zaposlenimi, na katerih načrtujete cilje in ocenjujete kompetence, v vašem podjetju tako nizka fluktuacija?

Luka Koper ima dejansko nizko fluktuacijo. V prvih devetih mesecih letos je znašala 1,4 odstotka, pri čemer glavnino predstavljajo starostne upokojitve. Skrb za zaposlene je na visoki ravni, kar potrjujejo visoki rezultati rednih obdobnih merjenj organizacijske klime, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, ki presegajo slovensko povprečje. V letne pogovore kot orodje vodenja in razvoja zaposlenih je bilo vključenih 65 odstotkov zaposlenih. Na tak način krepimo pripadnost zaposlenih podjetju in omogočamo načrtovanje strokovnega in osebnega razvoja zaposlenih.

Dodana vrednost na zaposlenega je bila lani v transportu okoli 51.300 evrov. Pri vas je ta znašala kar 92.300 evrov – čemu pripisujete to pozitivno razliko?

Luka Koper potrebuje za svoje delovanje izredno veliko nepremičnin in opreme, saj je vrednost opredmetenih osnovnih sredstev konec leta 2019 znašala 364 milijonov evrov. Ta sredstva stalno dopolnjujemo in posodabljamo na način, da z njimi povečujemo produktivnost. Na drugi strani imamo veliko število zaposlenih, ki jim omogočamo dobre pogoje za delo, kar se odraža tudi v njihovi zavzetosti in učinkovitosti. Oboje se pozitivno odraža v naši dodani vrednosti in kaže na visoko kakovost naših storitev in uspešnost družbe.

Začela se je gradnja prvega pomola z zalednih površin. Ali boste zaradi tega zaposlili več ljudi?

Naložbe v infrastrukturo oziroma v povečevanje pristaniških zmogljivosti ne vplivajo neposredno na dodatne zaposlitve oziroma se te potrebe prilagajajo povečevanju pretovora kot posledica omenjenih investicij. Načrtujemo zaposlitve predvsem v osnovnem procesu pretovora, in sicer na delovnih mestih luškotransportnih delavcev, viličaristov, delovodij, disponentov, voznikov tovornih vozil in premikačev.

Za nemoteno in učinkovito delovanje pristanišča so seveda pomembni vsi kadri. Trenutno poteka projekt prenove in vzpostavitve celovitega razvoja ključnih kadrov in naslednikov na ključnih delovnih mestih. V okviru projekta bomo identificirali ključna delovna mesta, to je tista delovna mesta, ki pomembno vplivajo na doseganje strateških in poslovnih ciljev podjetja.

Kako trenutna situacija, predvsem zaradi ukrepov za zajezitev epidemije, vpliva na vaše poslovanje, predvsem z vidika vodenja ljudi?

Luka Koper ima status podjetja posebnega družbenega in obrambnega pomena, zato je bilo zagotovljeno nemoteno delovanje pristanišča tudi v času razglašene epidemije. To je zahtevalo visoko stopnjo prilagajanja in organizacije delovnih procesov, od zaposlenih pa veliko mero fleksibilnosti. Kjer je bilo mogoče, predvsem na strokovnih področjih, smo uvedli delo na domu. Velika večina zaposlenih pa je opravljala svoje delo v podjetju ob doslednem upoštevanju ukrepov za zajezitev epidemije. Vsi zaposleni so bili prek internih komunikacijskih kanalov redno obveščeni o ukrepih preprečevanja okužbe. Ustanovljena je bila posebna delovna skupina, ki je tekoče spremljala razmere in predlagala ustrezne ukrepe, poleg tega je bila aktivirana tudi civilna zaščita.

Ste začeli v zadnjem letu delati drugače kot prej?

Kot že omenjeno, začeli smo projekt prenove in vzpostavitve celovitega sistema razvoja ključnih kadrov in naslednikov na ključnih delovnih mestih ter projekt vzpostavitve centra za usposabljanje, s katerim želimo dvigniti raven usposabljanja zaposlenih. Veliko več imamo videokonferenc in webinarjev, uvajamo pa tudi platformo za spletno usposabljanje. Uvedli smo e-plačilne liste. Poleg tega načrtujemo celovito prenovo sistemizacije delovnih mest in plačnega sistema. Ukvarjamo se z optimizacijo upravljanja delovnega časa, to je delovnih urnikov, prenovo težkih pogojev dela. Bolj intenzivno in sistematično načrtujemo delo z mladimi na področju kadrovskega štipendiranja, zagotavljanja obveznih delovnih praks in pomoči dijakom in študentom pri seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah.

Kaj bi lahko opredelili kot avtentično za Luko Koper in njene zaposlene?

Zaposlene odlikujeta visoka pripadnost in zavzetost. Kot posebnost velja omeniti programe v sklopu promocije zdravja, po katerih skupini zaposlenih omogočimo trimesečni individualno vodeni program telesne vadbe in prehrane z osebnim trenerjem za preoblikovanje telesa. Med zaposlenimi je zelo priljubljen tudi dan odprtih vrat pristanišča, ki omogoča vstop in spoznavanje pristanišča družinam zaposlenih in preostalim obiskovalcem, pri čemer lahko izbirajo med vodenimi ogledi z avtobusom, ladjico ali kolesom. Kot posebnost velja omeniti pozaposlitveni sklad, ustanovljen v sodelovanju s socialnimi partnerji, ki omogoča dodatno odpravnino zaposlenim ob upokojitvi. Poleg tega zaposlene na upokojitev pripravimo na posebnih seminarjih, po upokojitvi se lahko vključijo v upokojensko društvo, delajo kot vodniki po Luki Koper in še vedno prejemajo mesečno glasilo Luški glasnik.