Regijski zmagovalci izbora Gazela so bili v primerjavi z gospodarstvom uspešnejši pri vseh analiziranih kazalnikih, zmagovalci gorenjskih izborov pa so dosegli nadpovprečno oceno Failure Score in finančno bonitetno oceno glede na regijske zmagovalce in gospodarstvo.

Brez negativnih dogodkov 93 odstotkov zmagovalcev Gorenjske

Med regijskimi zmagovalci izbora Gazela je skoraj polovica srednje velikih podjetij (48 odstotkov), 21 odstotkov je malih in 19 odstotkov velikih. Med zmagovalci gorenjske regije prav tako prevladujejo srednje velike enote (47 odstotkov), sledijo male in velike enote (vsaka po 20 odstotkov). Glede na dejavnost je bilo med regijskimi zmagovalci največ podjetij iz predelovalne dejavnosti (61 odstotkov), 11 odstotkov podjetij ima registrirano strokovno, znanstveno in tehniško dejavnost, desetina podjetij pa spada v IT-dejavnost. Med zmagovalci gorenjske regije je razporeditev po dejavnostih podobna – 67 odstotkov podjetij je registriranih v predelovalni dejavnosti, sledijo strokovna, znanstvena in tehniška dejavnost ter IT (vsaka 13 odstotkov). Med zmagovalci gorenjske regije 93 odstotkov podjetij posluje brez negativnega statusa, medtem ko sta med regijskimi finalisti dve podjetji blokirani, dve insolventni in šest izbrisanih.

Nadpovprečni oceni gorenjskih podjetij

Finančna bonitetna ocena ocenjuje kakovost poslovanja podjetja z vidika likvidnosti in donosnosti podjetja. Povprečna ocena regijskih zmagovalcev je z 90 točkami A, zmagovalci gorenjske regije pa s povprečno finančno oceno B in 89 točkami presegajo povprečno finančno oceno v gospodarstvu, ki je C (77 točk). Analiza je pokazala tudi, da je finančna disciplina pri zmagovalcih in finalistih izbora Gazela na visokem nivoju, saj v povprečju plačujejo na valuto, medtem ko je povprečna zamuda v slovenskem gospodarstvu do sedem dni in z enako plačilno disciplino plačujejo tudi zmagovalci gorenjskih izborov.

Poleg finančne bonitetne ocene je ocena verjetnosti Failure Score, ki so jo razvili pri Bisnode, vodilnem evropskem ponudniku poslovnih in bonitetnih informacij ter podatkovne analitike, tudi v kriznih časih zanesljiv indikator finančne kondicije podjetja. Ocena za naslednjih 12 mesecev napoveduje verjetnost negativnega dogodka (izbris, insolventnost, blokada TRR itd.). Za podjetja z višjo oceno obstaja večja verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala gospodarsko aktivnost tudi po koncu kriznih razmer. V finančnem letu 2019 imajo zlate gazele povprečno oceno 100 točk in najvišjo oceno AAA, regijski zmagovalci dosegajo 96 točk in oceno AA, medtem ko je v gospodarstvu povprečna ocena še za razred nižja (85 točk). Dosežena povprečna vrednost ocene Failure Score zmagovalcev gorenjske regije je z 98 točkami nad povprečjem gospodarstva in tudi nad povprečjem regijskih zmagovalcev.

Visok delež financiranja iz lastnih sredstev

Vpogled v strukturo virov financiranja (višina deleža kapitala v sredstvih), ki kaže na stabilnost poslovanja v smislu zagotavljanja zadostne likvidnosti in solventnosti, če pride do večjih gospodarskih šokov, razkriva boljše stanje pri finalistih. V finančnem letu 2018 regijski zmagovalci v primerjavi z gospodarstvom svoje dejavnosti več financirajo z lastnimi viri (64 odstotkov) in manj z zadolževanjem. Zlate gazele na vseh izborih izstopajo glede na stabilnost poslovanja, saj kar 71 odstotkov svoje dejavnosti financirajo z lastnimi viri. Podobno je pri zmagovalcih gorenjske regije, kjer znaša delež financiranja iz lastnih virov 69 odstotkov, kar je najvišje med primerjalnimi skupinami. Celotni prihodki na zaposlenega znašajo 186.000 in dobiček na zaposlenega skoraj 14.000 evrov, kar je nad povprečjem gospodarstva.

Za potrebe identificiranja likvidnostnih težav v podjetjih so pri Bisnode razvili za stresne razmere uporaben kazalnik, imenovan čas preživetja, ki pove število dni, ki jih podjetje lahko preživi ob različnih obsegih zmanjšanja prodaje zaradi omejitev na trgu. Izračun je pokazal, da je predvideni povprečni čas preživetja zlatih gazel 115 dni, pri regijskih zmagovalcih 96 dni, zmagovalci gorenjske regije pa zdržijo v povprečju 70 dni ob stoodstotnem zmanjšanju prodaje.

Varno poslovanje tudi v časih povečanega tveganja

Tudi v času povečanega tveganja je mogoče uspešno in varno poslovati. Pri tem je podjetjem v pomoč dinamična bonitetna ocena in ocena Failure Score s predikativno vrednostjo, ki dnevno zaznava spremembe poslovanja in za 12 mesecev vnaprej predvideva negativne poslovne dogodke na trgu, s tem ustvarja zaupanje in podjetjem lajša poslovanje. Pred tveganji se lahko zavarujete tudi tako, da za poslovne partnerje izbirate podjetja s certifikatom bonitetne odličnosti, saj je le-ta pokazatelj zaupanja in stabilnosti določenega podjetja, certificirana podjetja pa so se v daljšem časovnem obdobju izkazala kot zanesljiv partner z nizkim tveganjem.

S certifikatom bonitetne odličnosti se torej izkažete kot ugledno in zaupanja vredno podjetje, s pomočjo ažurnih in kakovostnih pametnih podatkov v Bisnode in D & B rešitvah pa poskrbite, da bo vaše poslovanje čim manj tvegano.