Gradiško jezero, ki je nastalo ob začetku gradnje štajerske avtoceste, da bi se vanj stekale hudourniške vode, že od samega začetka privablja številne rekreacije željne družine in posameznike ne le iz Lukovice in Moravč. Dnevno se na 4200 metrov dolgo makadamsko krožno pot odpravijo tudi ljubitelji mirnih sprehodov iz Domžal in Ljubljane, ob koncu tedna pa jezero gosti tudi ribiče iz različnih koncev Slovenije, pa tudi tujine. Pot je za mnoge tudi izhodišče do Vinj ali Limbarske gore.

Iskanje in razvoj novih turističnih produktov

Zemljišče, kjer je umetno zajezeno jezero, je Dars kot investitor v imenu države pred več kot dvema desetletjema odkupil in jeseni 2000 se je začela gradnja zadrževalnika. Območje ob potoku Radomlja je bilo že v preteklosti izpostavljeno občasnim poplavam, z izgradnjo avtoceste po dolini brez ustreznih ukrepov pa bi se protipoplavna varnost še zmanjšala. V začetku je bila sicer načrtovana gradnja suhega zadrževalnika, vendar se je na pobudo lokalne skupnosti ta spremenil v vodni zadrževalnik, kjer je del območja stalno poplavljen, del pa samo ob visokih vodah. Danes se v jezero stekajo vode iz potoka Drtijščica, ki ima veliko zbirno območje, predvsem v občini Moravče, vode potoka Radomlja pa se v jezero v primeru visokih voda odvajajo po vodnem rovu, ki poteka med naseljema Krašnja in Negastrn. Tako se je poplavna ogroženost naselij in kmetijskih zemljišč v srednjem in spodnjem toku Radomlje zmanjšala.

Sama priljubljenost jezera pa je dala občinama Lukovica in Moravče tudi nove možnosti za razvoj turistične ponudbe ter rekreativnih in športnih dejavnosti. In čeprav bi bilo morda smotrno ob jezeru, kjer ta hip dejansko ni nobene gostinske ponudbe, razmišljati nekoliko širše, pa so že pred časom na občini Lukovica odgovarjali, da so zemljišča v območju jezera in priobalnega dela po večini v lasti države in ne občine Lukovica ter da jih upravlja Direkcija Republike Slovenije za vode. Nekaj zemljišč je še vedno v zasebni lasti, občinski parceli sta le dve.

Kljub vsemu pa je občina Lukovica vse od leta 2006 dalje postopno začela vlagati v to območje. Najprej so se lotili urejanja oziroma umirjanja cestnega prometa s postavitvijo treh zapornic z zatičem, ki preprečujejo prosti dostop po servisni cesti, in postavitvijo prometnih znakov. Poleg rednega vsakoletnega vzdrževanja servisne poti okoli jezera, ki ji visoka ojezeritev in predvsem poletni nalivi ne prizanašajo, so istega leta na pobudo in v sodelovanju s Turističnim društvom Gradišče pri Lukovici postavili koše za odpadke in klopi, ki so jih pred dvema letoma nadomestili z novimi. V letu 2011 so prav tako s pomočjo prej omenjenega društva obnovili Jernejev studenec, na katerem sta dva pitnika. Pred tremi leti so postavili šest naprav za fitnes v naravi ter panoramski okvir, kjer se obiskovalci lahko fotografirajo in fotografijo objavijo na popularnih družbenih omrežjih.

Kljub vsemu pa vsaj za zdaj še ne načrtujejo postavitve toaletnih prostorov, novih klopi in dodatnih košev, niti ne načrtujejo možnosti gostinske ponudbe od jezeru.