Zadnji večji državni infrastrukturni projekt v regiji je bil končan junija 2010, in sicer gradnja dveh manjkajočih odsekov Pluska–Ponikve in Ponikve–Hrastje na dolenjski avtocesti v skupni dolžini 14,8 kilometra. S tem je bila regija z novo avtocesto končno povezana z Ljubljano in Zagrebom.

V regiji je slaba tudi železniška infrastruktura in s tem predolg ter popolnoma nekonkurenčen potovalni čas iz Bele krajine oziroma Novega mesta v Ljubljano. Povprečen potniški potovalni čas iz Metlike v Ljubljano, torej za 120 kilometrov, je kar 2 uri in 53 minut. Poudariti je treba, da se vozni redi v zadnjih 40 letih niso spreminjali. Tovorni promet pa je še bolj nekonkurenčen. Za nadaljnji razvoj regije zato nujno potrebujemo nove infrastrukturne projekte. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine si že leta aktivno prizadeva za čimprejšnji začetek gradnje tretje razvojne osi jug, trasa hitre štiripasovne ceste poteka od izvoza Novo mesto vzhod do MMP Metlika in Črnomelj jug. Bela krajina bo s tem končno dobila varno in kakovostno prometno povezavo, s tem pa tudi tako pričakovani še večji razvoj.

Prav vlaganje v razvoj, raziskave, inovacije, pametne tovarne, avtomatizacijo, robotizacijo in digitalizacijo procesov, konkurenčnost proizvodov na zahtevnih globalnih trgih, razvoj kompetenc zaposlenih in gradnja novih proizvodno-logističnih kapacitet so stalnica in konkurenčna prednost dolenjsko-belokranjskega gospodarstva. V zadnjih letih gospodarske družbe regije namenjajo za investicije v povprečju skupno 250 milijonov evrov. Na razpisih zbornice so gospodarske družbe v trinajstih letih prijavile 252 inovacij, v tem obdobju smo jim podelili 86 zlatih, 112 srebrnih in 40 bronastih priznanj ter 13 diplom.

Aktivnosti pri pomembnejših projektih razvoja elektroenergetskega omrežja Dolenjske in Bele krajine smo v zadnjih letih usklajevali z Elektrom Ljubljana. Za gospodarstvo regije, še posebno MO Novo mesto, je bil ključen projekt daljnovod 2x110kV Bršljin–Gotna vas in razdelilno-transformatorska postaja RTP 110/20 kV Ločna, ki je končan in v fazi delovanja. Vsi drugi projekti, kot so gradnja daljnovoda 2x110kV Grosuplje–Ivančna Gorica–Trebnje, in sicer odsek Trebnje–Ivančna Gorica, gradnja RTP 110/20kV Ivančna Gorica in gradnja RTP 110/20kV Dobruška vas, potekajo in bodo pripomogli k nemotenemu in zanesljivemu napajanju električne energije v regiji.

Prihodnost regije je odvisna od posluha države za razvojne prometne, elektro- in IKT-infrastrukturne projekte. Prihajajo e-mobilnost, digitalizacija, robotizacija, zavezani smo k zmanjševanju ogljičnega odtisa, tega pa brez učinkovitih vlaganj države ne moremo doseči. Z nadaljnjimi vlaganji v razvoj zaposlenih, raziskave, razvoj in inovacije bomo v naši regiji ustvarili pogoje za prijetno bivanje in trajnostni turizem.

Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine