Srednje šole mature ne potrebujejo, tako oznanjajo njihovi predstavniki. Seveda je ne potrebujejo, saj če je nekdo naredil vse štiri letnike pozitivno, bi bilo vsebinsko nepošteno in nelogično, da bi mu šolanja ne priznali. A se ta nepoštenost dogaja, veliko je srednješolcev s pozitivno končanimi štirimi letniki, a se jim je zataknilo na zaključnem izpitu. Ti ljudje imajo nepravičen status v družbi, saj so naredili šolo, nimajo pa z maturo potrjene srednješolske kvalifikacije, niti tej stopnji primernega osebnega dohodka.

Menda potrebujejo maturo oziroma zaključni izpit fakultete, da bi selekcionirale vpis. Podatki kažejo, da ni tako, da so omejitve vpisa le izjemne in v teh primerih so vseeno potrebni sprejemni izpiti.

Ali je matura res izpit zrelosti? Ali je preizkus znanja z zelo različnih področij v kratkem času res dokaz zrelosti? Očitek takšnemu testu velja predvsem za gimnazije, od koder bodo dijaki šli na zelo različne fakultete. Končni tematski izpit za srednje strokovne šole, kjer učijo določene veščine, denimo polaganje keramičnih ploščic, je bolj razumljiv, saj gre za umetelnost, ki jo bo dijak dnevno moral dokazovati. Ne more pa uspešnost končnega izpita bodočega keramičarja biti odvisna od poznavanja biologije…

O tako pomembnih vprašanjih je treba doseči nacionalni konsenz, pri katerem morajo sodelovati vsi vpleteni, ne le uradniki na ministrstvih ali poslanci.

Predlagam sprejem zakona, po katerem se prizna uspešen zaključek gimnazije, če so pozitivno opravljeni vsi štirje letniki. Enako naj velja za druge srednje šole, pri katerih se v zadnjem letniku preverjajo praktične veščine in znanje, ki bodo potrebni v praksi, kamor dijaki gredo.

Težko se je izogniti občutku, da gre pri maturi za nepotrebno napenjanje mišic šolnikov, nepotrebno obremenjevanje dijakov in nepotrebno slabo voljo in osebne drame, ki iz tega nastajajo. Morda matura najbolj koristi tistim, ki iz tega naslova dobijo kak evro. Mar bi znanje in napor raje porabili za načine daljinskega učenja in preverjanja, ki nas lahko še čaka in v katerega so bili letos šolniki pahnjeni čez noč in so ga kljub številnim oviram in očitkom dobro izpeljali.

Bojko Jerman, Dolsko