Kot so danes sporočili iz Inšpektorata RS za okolje in prostor, je njihova inšpektorica s preizkusom s fluorescenčnim označevalnim barvilom ugotovila, da se vse industrijske odpadne vode v družbi Konus Konex ne odvajajo na industrijsko čistilno napravo, ki se po čiščenju odvaja na kanalizacijski sistem, ki se konča s komunalno čistilno napravo, zato je z odločbo prepovedala neposredno odvajanje industrijske odpadne vode v reko Dravinjo.

Okoljska inšpektorica je v družbi Konus Konex v letošnjem letu opravila več izrednih inšpekcijskih pregledov. Potem ko je 18. januarja dobila informacijo regijskega centra za obveščanje, da so na Dravinji, v Zbelovem, ponovno opazili onesnaženje z belo snovjo, je skupaj s predstavnikoma Policijske postaje Slovenske Konjice opravila izredni nadzor v družbi.

Ugotovila je, da se je industrijska odpadna voda iztekala po kanalu z izpustom v reko Dravinjo, saj je bila obarvana tako voda na izpustu v reko Dravinjo, kakor tudi reka Dravinja dol vodno. Gor vodno reka Dravinja ni bila obarvana.

V inšpekcijskem nadzoru, ki ga je izvedla konec januarja, je inšpektorica v prostoru industrijske čistilne naprave odkrila talno odprtino, skozi katero je odtekala odpadna voda po pranju platna filtrne preše. Prav tako je opazila, da umivalnik nima sifona.

Po kanalu v Dravinjo

3. marca je v prostoru industrijske čistilne naprave in umivalnika izvedla preizkus iztoka vode obarvane s fluorescenčnim označevalnim barvilom. Obarvana voda je tako iz talne odprtine, kakor tudi iz umivalnika pritekla po kanalu v reko Dravinjo. Tako se je dokazalo, da vse industrijske odpadne vode niso speljane na industrijsko čistilno napravo, ki se po čiščenju odvajajo v kanalizacijski sistem, ki se konča s komunalno čistilno napravo, kot je to določeno v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Poleg tega je inšpektorica pri pregledu in primerjanju različnih dokumentov ugotovila odstopanja pri podatkih za porabo vode v napravi za leto 2018. Zavezanec je na poziv podal pojasnilo, da je pri podajanju količin za leto 2018 prišlo do računske napake glede letne količine porabljene vode.

Ugotovljeno je bilo tudi, da zavezanec nima ustreznega poslovnika za obratovanje čistilne naprave. Obratovalni dnevnik za industrijsko čistilno napravo pa je pomanjkljivo voden, zato mu je bilo z odločbo odrejeno, da mora oba dokumenta izdelati skladno z določili Uredbe o emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo do 30. junija 2020.

Tako je bilo ugotovljeno, da zavezanec, kot upravljavec naprave, obratuje v nasprotju z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem, so v današnjem sporočilu za javnost še zapisali na inšpektoratu za okolje in prostor.