Po sprejetju novele zakona o skupnosti študentov je skupščina ŠOS na seji decembra lani sprejela spremembe in dopolnitve študentske ustave. ŠOS je po tej ustavi demokratično organizirana skupnost, ki zastopa interese študentov in se zavzema za njihovo uresničevanje.

Je avtonomna pri izvajanju pooblastil in dejavnosti v skladu z zakonom o skupnosti študentov. To se nanaša izključno na poslovanje in nadzor nad delovanjem študentskih organizacij.

Po ustavi bodo ŠOS in druge študentske organizacije morale odslej pri poslovanju uporabljati računovodstvo, ki velja za javne zavode, po novem so zavezane k objavi javnih naročil in posredovanju podatkov javnega značaja, zavezujejo jih tudi določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Spremembe temeljnega akta krovne študentske organizacije obsojenim osebam na zaporno kazen daljšo od šest mesecev prepovedujejo delovanje v vodstvenih in nadzornih organih ŠOS. To je sicer veljalo že v prejšnji študentski ustavi, le v nekoliko drugačnem zapisu, in sicer osebe niso smele biti obsojene na uradno pregonljivo kaznivo dejanje.

Prva študentska ustava je bila sprejeta leta 1994, nato so jo večkrat spreminjali.

Omenjeno sprejetje novele zakona o skupnosti študentov je sicer narekovala želja po zajezitvi nepregledne porabe študentskega denarja v preteklosti. Novela omogoča nadzor računskega sodišča nad poslovanjem študentskih organizacij, omejuje pa tudi plače študentskih funkcionarjev.