Vlada je 19. julija iz krivdnih razlogov razrešila štiri od sedmih članov sveta Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) – Marka Rupreta, pomočnika direktorja klinike Golnik, Andrejo Jerina iz ministrstva za zdravje, profesorico na fakulteti za farmacijo Mirjano Gašperlin ter Janeza Posedija, direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Slednji nam je potrdil, da je zoper to vladno odločitev vložil tožbo na upravno sodišče, saj meni, da se je vlada zmotila, »pametni pa svojo zmoto prizna«.

Vlada: Delali so nevestno in nestrokovno

Ministrski zbor je odločitev o krivdni razrešitvi štirih članov sveta JAZMP, ki med drugim skrbi za nemoteno preskrbo s humanimi in veterinarskimi zdravili ter izdaja dovoljenja za promet z njimi, sprejel na dopisni seji. Posediju, ki je bil na to mesto imenovan decembra 2016, so v obrazložitvi med drugim očitali nevestno in nestrokovno delo, ravnanje v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarja, kršil naj bi tudi določbe o varovanju poslovne skrivnosti agencije… Nadalje mu očitajo, da kot član sveta ni aktivno pristopil k reševanju in odpravi kršitev, povezanih s slabim finančnim položajem agencije (lani je namesto načrtovanih skoraj 330.000 evrov dobička ustvarila 1,064.640 evrov izgube), svet naj ne bi naredil nič za to, da bi agencija ustrezno vodila poslovne knjige, zaradi česar družba BDO revizija ni mogla dokončati revizijskega postopka, zato so rok za dokončanje odložili na 30. september.

Posedi meni, da je ključni problem agencije za zdravila evidentiranje prihodkov iz naslova pristojbin, kar pa po njegovem ni v pristojnosti njenih nadzornikov. »Ko želi nekdo registrirati neko zdravilo, mora za to nekaj plačati, vendar agencija tega denarja ne sme knjižiti med prihodke, dokler ne izda odločbe o registraciji zdravila. Gre za knjigovodski problem, kdaj denar, ki ga nekdo plača za registracijo novega zdravila, knjižiti med prihodke. Po moje je to čista računovodska zgodba, ki je v kratkem ne bo mogoče razrešiti, ne vpliva pa na likvidnost agencije,« pravi Janez Posedi. Glede na to, da je svet JAZMP kolektivni organ, ki vse odločitve sprejema z ustrezno večino glasov, ga preseneča, da je vlada razrešila le štiri od sedmih članov. »Če je svet delal slabo, bi morali razrešiti vse,« poudarja.

Posedi: Pavšalni, neutemeljeni in žaljivi očitki

Tožbo zoper vladno odločitev o njegovi razrešitvi je Posedi vložil tudi zato, ker meni, da je šlo pri tem za bistvene kršitve določb postopka ter za napačno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje. Iz dokumentov, ki jih je dobil, naj ne bi bil razvidno, kdaj se je začel postopek njegove razrešitve in kdo ga je sploh uvedel. Poziv, naj se opredeli do očitanih mu nepravilnosti, je namreč dobil od kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, ki po njegovem za to ni pristojna, in ne od vlade, ki je ustanoviteljica agencije in ki tudi imenuje in razrešuje člane sveta. Prvi nadzornik varne hrane v državi tudi meni, da so očitki zoper njega pavšalni in neutemeljeni, nekateri celo žaljivi, iz odločbe o njegovi razrešitvi pa naj ne bi bilo mogoče razbrati, na koga se sploh nanašajo. Poudarja tudi, da je člana sveta agencije mogoče predčasno razrešiti le, če se razlog za razrešitev nanaša na točno določeno osebo in na točno določene kršitve, kar se v konkretnem primeru naj ne bi zgodilo.

Mesto člana sveta JAZPM Posedija ne zanima več (ministrica Pivčeva je dosegla, da je vlada veterinarja Janeza Posedija v svetu agencije za zdravila nadomestila s kemikom Jernejem Drofenikom, njen kolega Aleš Šabeder pa je odločanje o zdravilih zaupal nekdanji piarovki Poloni Križnar). Pričakuje pa, da bo upravno sodišče vladno odločbo o njegovi razrešitvi odpravilo ter da bo vlada pravilno in popolno ugotovila dejansko stanje.