Današnja pogajanja med ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom, finančnim ministrom Andrejem Bertoncljem in tremi združenji občin niso prinesla dogovora. Zato bo višina povprečnine za leti 2020 in 2021 takšna, kakršno je po veljavni metodologiji izračunala vlada. Občinam bo prihodnje leto na prebivalca pripadlo 589,11 evra, leta 2021 pa 588,3 evra. To sta po besedah finančnega ministra Bertonclja najvišja zneska, ki ju vlada lahko na osnovi veljavne metodologije nameni občinam. Polni znesek je država občinam nazadnje namenila leta 2010.

Predstavniki treh občinskih združenj so na pogajanja prišli z višjimi pričakovanji. V Združenju občin Slovenije, ki ga vodi pivški župan Robert Smrdelj, so predlagali, naj država povprečnino določi glede na realno stanje, to je na osnovi dejanskih stroškov v preteklem letu in ne na osnovi povprečja stroškov zadnjih štirih let. Po njihovih izračunih so dejanski stroški občin lani znašali 631 evrov na prebivalca, zato so za prihodnje leto glede na povečane stroške pričakovali povprečnino v višini 659 evrov, za leto 2021 pa 668 evrov. A finančni minister je bil jasen, da tolikšnih zneskov proračun ne dopušča.

Ob vsesplošnem strinjanju, da občine potrebujejo več denarja, bodo sedaj prihranke iskali drugje. Predsednik Skupnosti občin Slovenije Aleksander Jevšek je po pogajanjih pojasnil, da oba ministra razumeta težave občin, zato so se dogovorili, da nadaljujejo dialog ter se pogovarjajo o znižanju stroškov občin in odpravi birokratskih ovir. Minister za javno upravo temu pritrjuje in napoveduje, da bodo nadaljevali prizadevanja za zmanjševanje stroškov občin, v prihodnje pa se bodo zavzeli za takšno financiranje občin, da ne bo razkoraka med povprečnino in dejanskimi stroški.