Delež dijakov, vpisanih v gimnazijske programe, se je v šolskem letu 2006/2007 gibal okrog 40 odstotkov, v tekoče šolsko leto pa se je v te programe vpisalo okrog 33 odstotkov vseh novincev. Delež vpisanih dijakov v programe srednjega poklicnega izobraževanja se je v šolskem letu 2006/2007 gibal okrog 21 odstotkov, v tem šolskem letu skoraj 23 odstotkov, delež vpisanih v programe srednjega strokovnega izobraževanja pa se je v šolskem letu 2006/2007 gibal okrog 36 odstotkov, v letih prej celo manj, v tem šolskem letu pa je delež že narasel na skoraj 41 odstotkov.

Tehniške in strokovne šole

V zadnjem času zanimanje za strokovno izobraževanje narašča, zlasti vpis v štiriletne tehniške in strokovne šole. Programi srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja so izdelani v sodelovanju z delodajalci in temeljijo na tako imenovanih poklicnih standardih. Tudi potrebe po tovrstnem kadru so pogosto zelo jasno izpostavljene.

V šolskem letu 2017/2018 so se določeni izobraževalni programi na določenih šolah začeli poskusno izvajati tudi v vajeniški obliki. Z razpisom mest za vpis v tekoče šolsko leto 2018/2019 se je mreža šol in izobraževalnih programov, ki se izvajajo tudi v vajeniški obliki, nekoliko razširila, prav tako pa se mreža šol in programov v vajeniški obliki širi tudi s prihodnjim šolskim letom.

Vajeniška oblika izobraževanja se od obstoječe tako imenovane šolske oblike izobraževanja razlikuje samo v tem, da se večji del izobraževanja izvede pri delodajalcu. V vajeniški obliki izobraževanja se namreč vsaj polovica oziroma 50 odstotkov izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (to je približno 56 tednov v treh letih), medtem ko je ta delež v šolski obliki izobraževanja manjši in znaša povprečno 22 odstotkov oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih.

Razpis in opombe pod drobnogledom

Vsem kandidatom, ki se prijavljajo za vpis v srednjo šolo za prihodnje šolsko leto, na ministrstvu svetujejo, da podrobno pregledajo objavljeni razpis in posamezne opombe, ki so morda zapisane pri nekaterih izobraževalnih programih. Svetujejo, da si kandidati pozorno preberejo tudi pogoje, ki so potrebni za vpis v določen program. Nekateri izobraževalni programi namreč poleg osnovnega vpisnega pogoja, to je končana osnovna šola, zahtevajo tudi posebne vpisne pogoje, kot so na primer uspešno opravljen preizkus nadarjenosti, izpolnjevanje športnih dosežkov in ustrezno zdravstveno potrdilo. Nujno pa je tudi, da bodoči dijaki skrbno pregledajo roke, ki jih bodo morali upoštevati v prijavno-vpisnem postopku.

Opozarjajo tudi na novosti pri samem postopku vpisa, in sicer za kandidate z odločbo o usmeritvi. Do zdaj so bili kandidati, ki so imeli odločbo o usmeritvi oziroma odločbo za posebne potrebe, izvzeti iz izbirnega postopka in so bili v program, v katerega so se prijavili, kljub temu da je bila v programu morda omejitev vpisa, sprejeti ne glede na doseženo število točk. Po novem pa bo za novince z odločbo o usmeritvi, ki se bodo vpisovali v srednje šole v prihodnjem šolskem letu 2019/2020, veljalo, da bodo morali za vpis v program, v katerega se bodo prijavili, v primeru omejitve vpisa dosegati vsaj 90 odstotkov točk spodnje meje.

Za vpis v določene srednješolske izobraževalne programe je treba poleg osnovnega vpisnega pogoja, to je dokončana osnovna šola, izpolnjevati še posebne vpisne pogoje, kot je na primer uspešno opravljen preizkus nadarjenosti. Do zdaj je kandidat lahko opravljal preizkus nadarjenosti na kateri koli šoli, ki je ta preizkus izvajala, potrdilo pa je veljalo za vse šole, ki so izvajale program, za katerega je bilo treba izpolnjevati posebni vpisni pogoj. Kandidat se je namreč doslej lahko prijavil za vpis v program v eno šolo, preizkus nadarjenosti pa je opravljal v drugi šoli. Po novem to ne bo več mogoče, pač pa bo potrdilo veljalo samo za šolo, kjer je kandidat opravil preizkus nadarjenosti.

Omeniti velja tudi manjšo novost, ki zadeva kandidate, ki se bodo drugo leto vpisovali v srednje šole, vendar bodo imeli ob koncu 9. razreda osnovne šole popravni izpit in osnovne šole ne bodo končali sredi junija kot večina njihovih sošolcev. V do zdaj veljavnem pravilniku o vpisu je bilo namreč zapisano, da se v drugem krogu izbirnega postopka na preostalih deset odstotkov prostih mest v programih z omejitvijo vpisa izbere kandidate izmed tistih, ki niso bili izbrani v prvem krogu. To določilo je namreč pomenilo, da so v drugem krogu izbirnega postopka lahko sodelovali samo tisti kandidati, ki so izpolnjevali vpisne pogoje in kandidirali v prvem krogu izbirnega postopka, vendar niso bili uspešni, saj niso dosegali ustreznega števila točk v skladu z merili. Kandidati, ki so imeli v osnovni šoli morebitne popravne izpite, niso mogli sodelovati v prvem krogu izbirnega postopka, saj še niso izpolnjevali osnovnega vpisnega pogoja, to je dokončana osnovna šola, zato tudi niso smeli sodelovati v drugem krogu izbirnega postopka, četudi so v tem vmesnem času, po prvem krogu, morda popravni izpit opravili. Po novem pa bodo lahko v drugem krogu izbirnega postopka sodelovali tudi prijavljeni kandidati, ki bodo morda imeli popravni izpit v osnovni šoli, ki ga še ne bodo opravili do prvega kroga izbirnega postopka, pač pa pred drugim krogom izbirnega postopka. V novem pravilniku o vpisu v srednje šole namreč piše, da se na prosta mesta v drugem krogu izbirnega postopka izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu.

Petek, 15., in sobota, 16. februarja

Vse srednje šole bodo organizirale informativni dan, na katerem bodo učenci lahko dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije. Informativna dneva bosta v petek, 15. februarja, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 16. februarja, ob 9. uri. Posamezne šole bodo informacije o posameznih programih posredovale ob drugih urah ali na drugi lokaciji, kot je šola, zato naj bodo kandidati pozorni na tekst v razpisu.

Dijaki naj si že vnaprej pripravijo vprašanja in na šolah zaprosijo za dodatna pojasnila. Dijake spodbujajo, da naj zastavijo vprašanja, zlasti tisti, ki še niso prepričani o svoji odločitvi. Vzamejo naj si čas, ogledajo šolsko poslopje, razrede, spoznajo širšo okolico in morda tudi dostopnost do šole. To je dan, namenjen njim, zato naj ga dobro izkoristijo.

Vse informacije, ki jih potrebujejo kandidati za prijavo in vpis v srednjo šolo, so na voljo na posebni spletni strani ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport. Na omenjeni strani bodo sproti objavljali vse potrebne podatke, in sicer stanje prijavljenih, seznam šol, ki bodo omejile vpis, spodnje meje izbirnih krogov in učna mesta. Če bodo kandidati kljub temu imeli kakšno dodatno vprašanje, se seveda lahko obrnejo neposredno na srednje šole.