V vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko poudarjajo, da bo prva etapa kolesarske povezave med Celjem in Laškim povezala Mestno občino Celje, ki je pomembno regionalno in lokalno središče, z zaledjem.

»Celje in Laško sta namreč tudi pomembni zaposlitveni središči, kamor dnevno migrirajo občani iz ene in druge občine,« izpostavljajo v vladni službi. Ves projekt, ki bo pomembno prispeval k uresničitvi ciljev celostne prometne strategije tako celjske kot tudi laške občine, je vreden skupno 3,5 milijona evrov, dobro polovico oziroma 1,8 milijona evrov pa bo prispeval evropski sklad za regionalni razvoj.

Umik od prometno obremenjene ceste

Izvedba prve etape obsega gradnjo kolesarske poti v dolžini dobrih šest kilometrov med naseljema Celje in Tremerje, vključno z vsemi drugimi potrebnimi ukrepi, pri čemer v vladni službi za razvoj naštevajo gradnjo opornih in podpornih konstrukcij, gradnjo brvi prek Savinje, ureditev javne razsvetljave, prestavitev komunalnih vodov, postavitev prometne opreme in signalizacije ter ureditev dostopnih poti in deponij.

Pojasnili so, da je namen ureditve kolesarske povezave zagotavljanje pogojev za dnevne migracije kolesarjev, ki se zdaj vozijo po prometno precej obremenjeni cesti, dolgoročno pa spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje pogojev za varno pešačenje in kolesarjenje ter posledično zmanjševanje števila vozil na obremenjenih prometnih odsekih. Medtem je veliko del že opravljenih, med drugim je že postavljena tudi brv čez Savinjo v Rifengozdu.

Odkupi zemljišč še niso končani

Občina Laško je skupaj z Mestno občino Celje že pred enajstimi leti naročila idejne zasnove kolesarske in peš povezave med Laškim in Celjem vzdolž reke Savinje. Omenjena povezava je tudi v skladu z državnimi izhodišči opredeljena kot del glavne kolesarske povezave G17 med Celjem in Brežicami. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v letu 2010 nadgradilo pridobljeno projektno dokumentacijo z idejnim projektom. Tako kolesarska pot med Celjem in Laškim na odseku Celje–čistilna naprava Celje poteka po obstoječih prometnih površinah po levem bregu Savinje, v Tremerjah pa prečka Savinjo in poteka po visokovodnem nasipu desnega brega Savinje do višine lovske preže.

V Rifengozdu, kot rečeno, že stoji brv, ki povezuje desni in levi breg Savinje, v nadaljevanju pa bo kolesarska navezava potekala ob levem bregu Savinje vse do mostu v Jagočah pri Laškem. Tačas še potekajo pogovori z nekaterimi lastniki o odkupu potrebnih zemljišč. Po projektni dokumentaciji je kolesarska povezava med Celjem in Laškim razdeljena na devet odsekov, odsek med Tremerjami in Rifengozdom pa je šesti, deloma sedmi odsek, ki je dolg 2,4 kilometra.