Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad sklenila finančno podpreti projekt vsebinske podpore malim in srednjim podjetjem v obdobju od leta 2018 do 2023. Na voljo bo 7,8 milijona evrov, od tega bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 5,7 milijona evrov. Za vsako kohezijsko regijo (vzhodna Slovenija in zahodna Slovenija) bo namenjenih 3,9 milijona evrov.

Osnovni cilj projekta je povečanje in izboljšanje učinkov finančnih spodbud za mala in srednja podjetja, ki jih izvaja javni sklad za podjetništvo. To naj bi se odrazilo v višji stopnji preživelosti in hitrejši rasti teh podjetij. Slednje bo prispevalo h konkurenčnejšemu gospodarstvu, novim delovnim mestom, višji dodani vrednosti na zaposlenega in drugim družbenoekonomskim koristim. V okviru projekta bodo izvedeni usposabljanja, svetovanja, mentorstva in druge podporne storitve za hitrejšo rast in razvoj podjetij.