Od danes naprej bodo zdravniki sicer še vedno upravičeni do 30 receptov letno za osebno rabo, vendar bodo ti neobnovljivi. Na novo je določen tudi statusni pogoj zdravnika, ki je vezan na opravljanje zdravstvenih storitev javne zdravstvene službe in na opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi s ključnimi institucijami v zdravstvenem sistemu ali z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer zdravniki opravljajo delo s področja medicinskega izvedenstva. Brez te pravice so tako ostali zdravniki brez licence in specializanti.

Po srečanju predstavnikov Mladih zdravnikov, Zdravniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) so se ti strinjali, da je treba predpisovanje takih receptov omogočiti tudi specializantom in zdravnikom, vključenim v javno mrežo. V zbornici so se obvezali, da bodo pripravili predlog spremembe spornega člena pravil in se nato ponovno sestali z vodstvom ZZZS. Zavod pa bo po dogovoru z zbornico specializantom in tistim, ki so v sekundariatu že opravili strokovni izpit, omogočili uporabo osebnih receptov, če bodo v registru zdravstvenih delavcev zavoda imeli zanesljive podatke, kdo je do njih upravičen.

Novosti v zobozdravstvu

Večji sklop sprememb pravil se nanaša tudi na zobozdravstvene storitve. Medtem ko so bili zobni vsadki sedaj izjemoma pravica, pa bodo po novem postali pravica, opredeljena v pravilih obveznega zavarovanja. Spremembe se nanašajo tudi na pravice do zobotehničnih pripomočkov in do ortodontskega zdravljenja.

Po novem se bo število omejitev oploditev z biomedicinsko pomočjo nanašalo le na zunajtelesno oploditev. Širi se nabor bolezenskih stanj, pri katerih so bolniki upravičeni do zdraviliškega zdravljenja, in uvaja nov razlog za odlog začetka že odobrenega zdraviliškega zdravljenja.

S prenovljenimi pravili se pravica do obnovitvene rehabilitacije invalidov ne bo več izključevala z uveljavljanjem zdraviliškega zdravljenja, če gre za isto zdravstveno stanje. Določa se starost otrok, katerim se predpisujejo magistralna zdravila, prav tako se uvajajo štiri nove vrste medicinskih pripomočkov.

Spremembe pravil se nanašajo tudi na denarne dajatve in potne stroške. Pravica do spremstva za zdravljenje v tujini bo po novem tudi za bolnike, starejše od 18 let, če bodo za to utemeljeni zdravstveni razlogi. Spremljevalec bo lahko uveljavljal nadomestilo za plačo.

Prenovljeni so tudi določeni standardi zdravstvenih storitev, zobozdravstvenih materialov ter medicinsko-tehničnih pripomočkov.