Komisija je zaključila 80 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila vprašanja, tako da postopka ni treba nadaljevati. Komisija se je odločila, da bo proti Sloveniji in Španiji začela postopek pred Sodiščem EU, ker nista v celoti prenesli evropskih predpisov o trgih finančnih instrumentov (direktiva MiFID II) in direktive o njihovi dopolnitvi (Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/593). Ti predpisi so ključni za pravilno delovanja trgov vrednostnih papirjev in evropskega enotnega trga.

...........

Komisija se je odločila, da bo proti Sloveniji in Španiji začela postopek pred Sodiščem EU, ker nista v celoti prenesli evropskih predpisov o trgih finančnih instrumentov (direktiva MiFID II) in direktive o njihovi dopolnitvi.

.............

Če jih države ne prenesejo, vlagatelji nimajo dostopa do boljše zaščite, ki jo direktiva MiFID II zagotavlja z zaščito finančnih instrumentov in sredstev strank, obveznostmi glede upravljanja produktov in pravili o pristojbinah, provizijah in drugih nadomestilih. Zato so trgi lahko manj varni, saj mestom trgovanja in investicijskim podjetjem ni treba po strožjih predpisih, nacionalni pristojni organi pa ne morejo izdajati dovoljenj za dejavnosti, ki prej niso bile regulirane oz. so bile regulirane drugače. Poleg tega lahko neupoštevanje evropske zakonodaje vpliva tudi na čezmejno poslovanje.

Nedotakljivost arhivov Evropske centralne banke

Komisija je danes pozvala Slovenijo, naj spoštuje nedotakljivost arhivov Evropske centralne banke in lojalno sodeluje v okviru zasega podatkov v Banki Slovenije. Slovenski organi so 6. julija 2016 v okviru nacionalne preiskave proti zaposlenim na Banki Slovenije zasegli podatke, ki so vsebovali dokumente ECB in računalniško strojno opremo.

ECB ni dala predhodnega dovoljenja za zaseg teh dokumentov. Komisija ni zadovoljna z odzivom slovenskih organov na njen poziv za pojasnitev dejstev in okoliščin iz decembra 2016 ter na uradni opomin iz maja 2017. Sloveniji je zdaj poslala obrazloženo mnenje, na katero mora Slovenija odgovoriti v dveh mesecih.

Opomin tudi zaradi energijske (ne)učinkovitosti

Komisija je sedmim državam, med drugim Sloveniji, poslala uradne opomine, ker niso pravilno prenesle ali izvajale nekaterih zahtev iz direktive o energijski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU). Direktiva določa skupni okvir ukrepov za spodbujanje energijske učinkovitosti v EU, da se zagotovi izpolnitev cilja 20-odstotnega povečanja energijske učinkovitosti EU do leta 2020 in zasnuje možnost dodatnega izboljšanja energijske učinkovitosti po tem letu. Navedene države članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da odgovorijo na argumente Komisije. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.

Komisija je Sloveniji poslala uradni opomin glede omejitev pri namestitvi in uporabi aktivnih strelovodov ESE (angl. Early Streamer Emission) na stavbah v Sloveniji. Zahteve po skladnosti opreme za zaščito pred strelo iz drugih držav EU s slovensko zakonodajo so po mnenju Komisije v nasprotju z načelom vzajemnega priznavanja in prostim pretokom blaga. Slovenija ima na voljo dva meseca za odgovor.

Opomin zaradi neobveščanja

Komisija poziva 17 držav EU, med njimi Slovenijo, k izvajanju direktive o študentih in raziskovalcih iz tretjih držav (Direktiva 2016/801). Zadevne države niso obvestile Komisije o prenosu direktive v nacionalno zakonodajo, zato jih Komisija poziva, da to storijo v dveh mesecih.

Komisija poziva 15 držav članic, tudi Slovenijo, k izvajanju novih pravil o podatkih iz evidence podatkov o potnikih (PNR) (Direktiva 2016/681). Zadevne države niso obvestile Komisije o prenosu direktive PNR v nacionalno zakonodajo. Potniki predložijo podatke iz PNR ob rezervaciji in prijavi na let. V skladu z direktivo morajo države vzpostaviti nacionalne sisteme za zbiranje, analizo in izmenjavo podatkov iz PNR za boj proti kaznivim dejanjem, vključno s terorizmom. Direktiva je pomemben gradnik varnostne unije. Države imajo na voljo dva meseca za odgovor, nato pa se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.

Slabost tudi zagotavljanje prometnih informacij

Komisija poziva devet držav članic, tudi Slovenijo, k zagotovitvi storitev zagotavljanja prometnih informacij, ker niso izpolnile svojih obveznosti glede zagotavljanja brezplačnih osnovnih splošnih informacij za uporabnike v zvezi z varnostjo v cestnem prometu (Delegirana uredba Komisije 886/2013). Komisiji namreč niso sporočile napredka pri izvajanju informacijskih storitev in več drugih informacij. Države imajo na voljo dva meseca za odgovor, nato pa se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.

Komisija je sedmim državam, med njimi Sloveniji, poslala tudi uradni opomin zaradi neizpolnjevanja obveznosti glede zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU (Delegirana uredba Komisije 2015/962).

Sklepe vseh kršitev v julijskem svežnju lahko najdete tukaj.

Kršitve – najpogostejša vprašanja.