Podjetje DHD, d. o. o., je izdelalo študijo in projekt za izboljšanje poplavne varnosti naselij Brest, Matena in Tomišelj. Kot direktor podjetja DHD, d. o. o., sem se prisiljen odzvati, saj je iz obeh člankov razumeti, da naj bi bili izvedeni posegi v občini Ig najmanj katastrofa za Barje.

Kot inženir sem zgrožen nad lahkotnostjo ocen v obeh člankih, še posebno ker gre očitno za navedbe mnenj dveh kolegov inženirjev, ki sta hkrati tudi doktorja znanosti. Takšne navedbe povzročajo nepotreben strah in nezaupanje ter silijo prebivalce v stisko.

Ne razumem motivov za to početje, lahko pa razumem željo po javnem nastopanju in samopromociji. Predvsem predsednica Društva vodarjev Slovenije rada in pogosto javno nastopa, pri tem pa večinoma sploh ne zastopa mnenja Društva vodarjev Slovenije, temveč položaj predsednice medijsko zlorablja. Zaradi tega sem iz društva vodarjev izstopil, pri tem pa nisem edini.

Prostor ne dopušča, da bi analiziral vse napačne in zavajajoče navedbe v obeh člankih. Dejstvo je, da hidravlični izračuni vpliva nasipov Brest in Tomišelj niso bili narejeni samo za administrativno območje občine Ig, temveč vse do reke Ljubljanice. Prav tako je dejstvo, da izvedeni posegi v občini Ig ne bodo imeli nikakršnih negativnih vplivov na poplavne razmere drugih urbaniziranih območij na Barju. Obema doktorjema znanosti predlagam, da namesto javnih izpadov raje pregledata izdelano dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in nato pristopita h konstruktivni strokovni debati.

Namesto da bi občino Ig pohvalili za proaktivno delovanje (poplavna nevarnost se je zaradi posega zmanjšala pri približno 112 objektih, ki so bili poplavljeni že pri desetletni povratni dobi, pri tem pa se stanje nobenemu objektu ni poslabšalo), se jo v člankih neargumentirano obtožuje egoizma, stihijskega in neetičnega delovanja in podobnega.

V obeh člankih je veliko govora tudi o nekakšni celoviti študiji Ljubljanskega barja. Gospa predsednica Društva vodarjev Slovenije je leta 2014 na občini Ig pridobila podatke iz hidrološko-hidravlične analize za potrebe občinskega prostorskega načrta občine Ig, češ da jih potrebuje za izdelavo celovite študije Barja. Vprašanje je, kako to, da ji v štirih letih študije še ni uspelo izdelati.

Civilna iniciativa, katere podpredsednik je »hidrolog« dr. Vidmar, v članku predlaga čiščenje prodnega zadrževalnika v Strahomeru (kar je, mimogrede, stvar rednega vzdrževanja ministrstva za okolje in prostor oziroma njenega koncesionarja, javne vodnogospodarske službe) ter razširitev struge Iške. Če je to skrajni strokovni domet civilne iniciative, se poplavno ogroženim naseljem na Barju še dolgo ne piše dobro.

Tomaž Hojnik

direktor podjetja DHD, d. o. o., Maribor