Osnovno šolo Janka Kersnika Brdo obiskuje 469 učencev, skupaj s podružnicama v Krašnji in Blagovici pa skoraj 600. Ker se na matični šoli že pet let zapored število vpisanih učencev vsako leto poveča od 20 do 25 učencev, postaja šola vse bolj tesna, izpostavlja ravnateljica Anja Podlesnik Fetih, ki si skupaj z občinskim vodstvom močno prizadeva za gradnjo novega prizidka.

»Za nemoteno delovanje šole potrebujemo osem novih učilnic, večjo telovadnico, urejeno kuhinjo in urejeno okolico s povečanim parkiriščem, urejenim dovozom in postajališčem za prevoznike, ki v šolo vozijo učence,« poudarja ravnateljica. S tem bodo rešili tudi prostorsko stisko v VVZ Medo na Prevojah, kjer sta dve igralnici namenjeni prvošolcem. Tudi prvošolce bodo namreč po gradnji prizidka preselili v šolo na Brdu in vrtcu omogočili, da zadiha samostojno in sprejme v svoje okrilje tudi otroke, za katere zdaj v vrtcu ni dovolj prostora.

Prenova v treh etapah

Ker gre za dokaj obsežno, doslej največjo naložbo v občini Lukovica, ki je ocenjena na 6,5 milijona evrov, se bodo v Lukovici širitve šole lotili v treh etapah. V prvi, ki naj bi se pričela že to jesen, bodo zgradili novo nizkoenergetsko večnamensko športno dvorano, povečali jedilnico in zgradili 56 dodatnih parkirišč. V sklopu druge etape, ko naj bi naslednje leto najprej preselili pouk športne vzgoje v novo športno dvorano, se bodo lotili preureditve stare telovadnice, ki jo bodo preuredili v učilnice za prvo triado. V sklopu tretje etape je predvidena prenova obstoječe kuhinje.

Zaključek celotne naložbe oziroma širitve šole je načrtovan v letu 2020. Z novo večnamensko športno dvorano v velikosti rokometnega igrišča s tremi vadbenimi prostori, ki dopuščajo možnost delitev v vseh treh skupinah na dva dela, bodo rešili tudi prostorsko stisko, ki zdaj spremlja organizacijo in izvedbo kulturnih, družabnih in drugih prireditev na šoli.

Osem novih učilnic

V prizidku bodo tri učilnice namenjene prvošolcem, ki se bodo preselili iz Prevoj, eno dodatno učilnico bodo namenili tretješolcem. Na šoli potrebujejo tudi tri nove učilnice za pouk v manjših učnih skupinah v 8. in 9. razredu, eno učilnico pa za pouk tehnike in tehnologije. Potrebujejo tudi zbornico za učitelje. »Trenutno se gnete v 13 kvadratnih metrov veliki zbornici deset učiteljev razredne stopnje, ob selitvi prvih razredov na Brdo pa bomo potrebovali delovni prostor za 15 učiteljev razredne stopnje,« poudarja ravnateljica. Potrebujejo tudi večjo kuhinjo z več delovne površine, saj na matični šoli pripravljajo tudi obroke za obe podružnični šoli. V novi večji jedilnici naj bi se vsi učenci zvrstili na kosilu v času kosila, kar zdaj ni mogoče.

Dokument identifikacijskega investicijskega projekta za širitev šole na Brdu so na občini Lukovica pripravili v sodelovanju z ljubljanskim birojem Boson. V skladu z njim so potem pripravili tudi predinvesticijsko zasnovo in investicijski program projekta razširitve OŠ Brdo. Razpis za izvajalca del bo končan v začetku februarja, je povedal višji svetovalec za investicije Primož Dežman in dodal, da naj bi znašala vrednost prve etape okoli 5,2 milijona evrov. Natančne številke bodo znane po izboru izvajalca. Računajo, da jim bo okrog 800.000 evrov za gradnjo nizkoenergetske večnamenske športne dvorane primaknil Eko sklad, na državo pa ne računajo, saj so »predaleč v čakalnici«, pravi Dežman. Zato bodo za dolgoročno in doslej največjo naložbo v občini, ki še ni zadolžena, najeli tudi kredit.