Župan Mestne občine Koper Boris Popovič je ministrstvu za okolje in prostor oziroma vladi predlagal, naj prilagodi obstoječ priobalni pas z dejanskim stanjem v naravi. Gre za zemljišča, po katerih potekata pešpot in drevored od reke Badaševice do bazena v Žusterni. »Območje, ki je predmet predloga, je namreč znotraj območja stavbnih zemljišč in znotraj območja obstoječega naselja Koper Žusterna. Površine, na katere posega 25-metrski priobalni pas morja, so danes večinoma pozidane, delno gre za prometne površine, kot so cesta, kolesarska steza, pešpot, parkirne površine, delno pa za grajeno plažo z bazenom v Žusterni,« pojasnjujejo na koprski občini.

Občina bi uredila plažo, park in rekreacijske površine

Ker je priobalno zemljišče morja veliko bolj varovano kot druga zemljišča, vanj razen v nekaterih primerih gradnje javne infrastrukture državnega pomena ali zaradi varovanja narave ni dovoljeno posegati. Občina Koper pa na tem delu v sklopu revitalizacije obale med Badaševico in Žusterno v prihodnjih letih načrtuje ureditev plaže, parkovnih in rekreacijskih površin, prenovo bazena v Žusterni, v neposredni bližini teh zemljišč pa tudi gradnjo panoramskega dvigala na Markovec. »Z zožitvijo priobalnega pasu bi občina zagotovila osnovne pogoje za izboljšanje razmer na tem območju, vključila priobalni pas v urbani prostor in zagotovila tudi pogoje za nadaljnjo izvedbo aktivnosti in projektov, ki so opredeljeni v regionalnem razvojnem programu, v trajnostni urbani strategiji občine in v občinskih prostorskih aktih,« pojasnjujejo na občini.

Zožitev so poskušali doseči s pomočjo zakona o vodah, ki dopušča, da lahko vlada določi drugačne meje priobalnih zemljišč. A ker zakonodaja določa in našteva zgolj pogoje, pod katerimi se lahko zoži priobalno zemljišče celinskih voda, ne pa tudi priobalno zemljišče morja, vlada meni, da za takšno odločitev nima zakonske podlage. Vloge mestne občine zato sploh ni obravnavala.