Pri načinih za odpravljanje razlik se poročilo osredotoča zlasti na ustvarjanje delovnih mest, učinkovitost trga dela, posodobitev socialne zaščite in naložbe v človeški kapital. V zvezi z ustvarjanjem delovnih mest poročilo poudarja potencial samozaposlovanja in podjetništva. Med ukrepi, ki lahko spodbujajo razvoj na tem področju, so lažji dostop do financiranja, fiskalne spodbude, podjetniško izobraževanje ter lažji dostop do otroškega varstva in oskrbe starejših.

Glede učinkovitosti trga dela poročilo ugotavlja, da bi lahko EU s spodbujanjem mobilnosti bolje izkoristila človeške vire. Prav tako je treba okrepiti prizadevanja za odpravljanje dolgotrajne brezposelnosti in vzpostavitev učinkovitega socialnega dialoga. V zvezi z vlaganjem v ljudi poročilo poudarja predvsem pomen ustreznih znanj. Ponudba znanj pogosto ni usklajena s povpraševanjem na trgu, premalo je tudi privlačnih plač in dobrih priložnosti za usposabljanje ali razvoj kariere. Delež zaposlenih žensk z otroki in starejših delavcev je še vedno precej nizek.

Pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi poroča o najnovejših zaposlitvenih in socialnih trendih ter preučuje prihodnje izzive in možne odzive politik. Temelji na najnovejših razpoložljivih podatkih in publikacijah ter je osnova za pobude Komisije na področju zaposlovanja in socialnih politik, ki se bodo upoštevale pri evropskem semestru, svežnju o mobilnosti, svežnju o spretnostih in razvoju evropskega stebra socialnih pravic.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-93_sl.htm

Dodatne informacije:  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-92_en.htm

Celotno poročilo v angleščini: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7859&furtherPubs=yes