Sklad bo posojila dodeljeval v dveh sklopih. Prvi sklop je sofinanciranje projektov s posojili, ki vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z upoštevanjem pravil državnih pomoči oz. regionalnima shemama državnih pomoči. Drugi sklop pa je sofinanciranje projektov s posojili brez elementov državnih pomoči oz. posojila z obrestno mero, ki je višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izračun državne pomoči, vendar je ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer.

Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij ter skladnega regionalnega razvoja. Vlagatelji projekta in upravičenci do posojil so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Javni razpis dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar bo sklad sklenil posojilno pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki bo registrirano v Sloveniji.

Roka za oddajo prijav sta 26. oktober in 26. november, vse informacije in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo.