Ravno tukaj se skriva razlog za občutno nižji dobiček – Krka je namreč prevrednotila vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, ki so zaradi rasti rublja v tem kvartalu izkazovali negativne donosnosti. Tako je zaradi rasti rublja Krka pridelala celo 10 milijonov evrov pozitivnih tečajnih razlik, ob negativnem prevrednotenju izvedenih finančnih instrumentov na valutni križ evro-rubelj za 14 milijonov evrov, pa je Krka izkazala negativen neto učinek v višin 4 milijonov evrov. Oziroma povedano drugače – če se Krka ne bi odločila za valutno ščitenje v tem kvartalu, bi bil čisti dobiček višji za 14 milijonov evrov.

Zanimivo je tudi dogajanje okoli naše največje banke NLB in načina privatizacije. Svetovalec pri prodaji, to je Deutsche bank, je v svoji študiji predlagal najprimernejši način prodaje prek borze, z javno ponudbo delnic (in posledično vzporedno kotacijo na dveh borzah), s čimer bi dosegli razpršeno lastništvo. Očitno so ocenili, da v tem trenutku razmere niso dovolj ugodne, da bi za tričetrtinski delež naše največje banke našli strateškega lastnika, kot je bil v preteklosti KBC iz Belgije. Seveda pa razmere za prodajo bank v tem trenutku niso idealne, treba bo postaviti za kupce tržno zanimivo ceno, drugače ne bo velikega zanimanja za IPO. Na drugi strani pa bo imela tudi država pravico, da če se ne zadovolji s ceno v javni ponudbi, od te odstopi in privatizacija se spet lahko zavleče ali celo ustavi…