Odgovor: Temeljna dolžnost etažnega lastnika je mesečno vplačevati v rezervni sklad. Če etažni lastnik ne vplača svojega prispevka, ga upravnik pozove k plačilu pisno. Pisni poziv upravnika šteje kot verodostojna listina (!) v smislu zakona o izvršbi in zavarovanju. Etažni lastnik nima pravice zahtevati vračila vplačila niti zahtevati delitve.

Vprašanje: Kakšne pa so dolžnosti upravnika pri upravljanju rezervnega sklada?

Odgovor: S skladom gospodari upravnik, sredstva sklada pa štejejo za skupno premoženje vseh etažnih lastnikov. Dolžnost upravnika je tudi, da poskrbi, da se vsa vplačila vodijo na posebnem transakcijskem računu. V primeru, da upravnik opravlja upravniške storitve za več stanovanjskih stavb, mora za sredstva rezervnega sklada voditi knjigovodsko ločeno evidenco za vsako večstanovanjsko stavbo. V pogodbi o opravljanju upravniških storitev se lahko etažni lastniki dogovorijo, da sme upravnik sredstva dvigovati iz banke le skupaj z enim od etažnih lastnikov, ki se ga določi v tej pogodbi.

Mag. Boštjan J. Turk