Festival gejevskega in lezbičnega filma, ki ga organizira društvo Škuc, je letos ostal brez sredstev Slovenskega filmskega centra (SFC). Ta je namreč razpisno vlogo Škuca zavrgel s pojasnilom, da je po ustanoviteljstvu povezan z zavodom Emotionfilm, ki filmskemu centru dolguje nekaj manj kot 150.000 evrov, z zamudnimi obrestmi pa še enkrat toliko. Zakon namreč določa, da dolžniki SFC in z njimi povezane osebe ne morejo kandidirati na javnih razpisih.

Škuc se je na sklep SFC pritožil, saj meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa, poleg tega pa naj bi bila zmotno uporabljena materialna pravna podlaga. Pravila postopka javnega razpisa naj bi bila kršena, saj SFC Škuca z nepopolnostjo vloge ni seznanil in pozval k dopolnitvi, kot nalaga zakon. Škuc izpodbija tudi sklep SFC, da zaradi povezanosti z dolžniškim Emotionfilmom ne izpolnjujejo pogoja upravičene osebe. Škuc in Emotionfilm sta namreč res povezana prek ustanoviteljstva – Škuc je v uradnih evidencah še vedno zabeležen kot ustanovitelj Emotionfilma v letu 1994 – a zagotavlja, da od ustanovitve dalje s tem zavodom ne delujejo usklajeno (v smislu skupnega nastopanja na trgu ali oblikovanja skupne politike), pač pa povsem ločeno in samostojno.

Je birokratska odločitev tudi politična?

»Ker je zakonski pogoj povezane osebe vezan na usklajeno delovanje, sama lastniška struktura oziroma dejstvo ustanoviteljstva ni dovolj. Zakon jasno navaja, da je za povezanost oseb bistveno usklajeno delovanje in oblikovanje skupne politike, kar pa v konkretni zadevi ne drži. Dejanskega usklajenega delovanja SFC ni nikoli ugotavljal,« navaja Škuc v pritožbi ministrstvu za kulturo. Emotionfilm je že sredi aprila s SFC sklenil pogodbo o obročnem plačilu dolga in sporazum o delnem odpustu dolga, zaradi česar naj bi bil Emotionfilm subjekt z izpolnjenimi obveznostmi do SFC. Pogodba je bila podpisana štiri mesece pred tem, ko so izdali sklep o zavržbi Škucu, a se trenutno še ne izvršuje, četudi bi se morala začeti z julijem. Direktor centra Jožko Rutar pravi: »Trenutno še niso izpolnjeni vsi pogoji, da bi lahko začeli poravnavo pod drugačnimi pogoji kot poravnavo celotnega s sodbo določenega zneska.«

Koordinator 31. festivala LGBT-filma Brane Mozetič se je na filmski center in ministrstvo za kulturo obrnil z javnim pismom, v katerem opozarja, da festival LGBT-filma nikoli ni bil zgolj kulturni dogodek. »Vedno je bil tudi politični dogodek, ker je tema LGBT enostavno tudi politična tema in je vsako njeno kulturno utelešenje hkrati tudi politično. Zato je bila in je vsaka birokratska odločitev v zvezi s festivalom tudi politična odločitev.« Na javno pismo se je direktor centra Jožko Rutar odzval z izjavo, da zgolj spoštujejo lastno zakonodajo.

Za povezanega spoznan tudi Vertigo

Lani je SFC enako odločil v primeru filmskega producenta Vertigo. Na povezanost slednjega z Emotionfilmom je kazalo več okoliščin: uradna zastopnica Emotionfilma je bila oseba, ki je bila hkrati zaposlena pri Vertigu, imela sta skupno spletno stran, sedež na istem naslovu, skupen logotip in predvsem sta ustvarjala enotno blagovno znamko Vertigo/Emotionfilm. SFC je vseh dvanajst lanskih razpisnih vlog Vertiga zavrnil na osnovi pregleda obračunske dokumentacije v preteklosti sofinanciranih projektov. S pregledom je namreč ugotovil, da je pooblaščena oseba za zastopanje Emotionfilma Metka Rakuša v odvisnem razmerju do svojega delodajalca Vertiga, s čimer je izpolnjen zakonski pogoj povezanosti obeh zavodov, saj ima na tak način Vertigo možnost usmerjati Emotionfilm ali bistveno vplivati nanj pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Vertigo se je v zvezi s temi sklepi pritožil ministrstvu za kulturo s podobno argumentacijo kot Škuc. Meni, da je prišlo do zmotne uporabe materialnega prava in s tem do napačno ugotovljenega stanja. Ministrstvo je pritožbi ugodilo in zadevo filmskemu centru vrnilo v ponovno odločanje, pri katerem mora SFC tokrat popolnoma ugotoviti vsa pravno relevantna dejstva in dejansko stanje povezanosti. Vprašanje je, ali bo ministrstvo prišlo do enakih ugotovitev tudi v primeru Škuc, kjer so povezave res zgolj formalne.