Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del.

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ pet kandidatov, mentorstvo pa mora biti kakovostno in mesečno obsegati vsaj 30 ur. V primeru vključitve osebe, ki na podlagi odločbe ZPIZ dela krajši delovni čas od polnega, se predpisano minimalno število ur mentorstva zniža za enak obseg, kot je krajši delovni čas manjši od polnega delovnega časa.

Usposabljanje na delovnem mestu traja en ali dva meseca, če se v usposabljanje vključujejo brezposelne osebe, mlajše od 30 let, pa lahko usposabljanje traja tri mesece. Usposabljanje se v obdobju odobrenega trajanja izvaja neprekinjeno, razen ob nedeljah in praznikih.

Javno povabilo bo odprto do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 1. julija 2015 do 13. ure.