Ker imamo njegovih poslov počasi dovolj, nas zanima, ali obstaja kakšen način, da bi upravnika prisilili, da pri izbiri ponudnikov upošteva tudi naše mnenje. Na kakšen način?

Odgovor: Ta mehanizem seveda obstaja. Upravnik je pri pridobivanju ponudb dobaviteljev vselej odgovoren za pravilno in smotrno izvedbo postopka, za preverjanje cene ali najugodnejše ponudbe. Če imate v stanovanjski stavbi nadzorni odbor, lahko tudi ta predlaga ponudnike, ki jih je upravnik dolžan pozvati k predložitvi ponudbe. Če nadzornega odbora ni, to lahko stori predstavnik lastnikov. V primeru, ko je treba za izvedbo posameznih del pridobiti več ponudb, postopek zbiranja ponudb izvede upravnik, ki ponudbe tudi pregleda in nadzornemu odboru oziroma predstavniku lastnikov predlaga izbiro najugodnejše ponudbe. Upravnik in nadzorni odbor (predstavnik lastnikov) potem izbereta najugodnejšo ponudbo. Soglasje nadzornega odbora oziroma predstavnika lastnikov pri izbiri najugodnejše ponudbe je torej obvezno. Če takega soglasja ni, je upravnik dolžan postopek zbiranja ponudb v celoti ponoviti.

Vprašanje: Stavba, v kateri živim, ima poleg mojega stanovanja še tri druga posamezna stanovanja, ki so v celoti ločena med seboj. Skupaj nas v večstanovanjski stavbi živi dvanajst ljudi. Zanima me, kdaj je treba po zakonu imenovati upravnika in kdo opravlja naloge upravnika v primeru, ko upravnik ni obvezen.

Odgovor: To problematiko urejata tako Stvarnopravni zakonik kot Stanovanjski zakon. Oba določata, da je treba upravnika imenovati v primeru, ko ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov. Upravnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami oziroma je eden od etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi, na katero se določitev nanaša. Razmerja med etažnimi lastniki in upravnikom se uredijo v pogodbi o opravljanju upravniških storitev, kjer se poleg pooblastil upravnika določijo še druge pravice in dolžnosti (čas, za katerega je sklenjena pogodba, mesečno plačilo in čas zapadlosti plačila, ki pripada upravniku, itn.). To pogodbo morajo podpisati upravnik in toliko etažnih lastnikov, kot jih je potrebnih za določitev upravnika.

V vašem konkretnem primeru boste morali skupaj z drugimi etažnimi lastniki izbrati upravnika. Obstajajo pa tudi večstanovanjske stavbe, v katerih upravnik ni obvezen. V takšnem primeru je upravnik lahko imenovan, če ni, pa morajo obveznosti upravnika prevzeti etažni lastniki.

Mag. Boštjan J. Turk