Med najboljša tri partnerstva Umanoterinega razpisa Partnerstva za zelena delovna mesta se je poleg Hiše zelišč in Zavezništva znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb uvrstila tudi nizkoogljična strategija. Z nizkoogljično strategijo, ki so jo oblikovali v prvi polovici letošnjega leta, so na pobudo Posoškega razvojnega centra (PRC) povezali posoške občine Bovec, Kobarid, Idrijo, Tolmin, leta 2012 prepoznano tudi za energetsko najbolj varčno občino v kategoriji srednje velikih občin, in Cerkno ter s tem opozorili na potencial medobčinskega povezovanja v geografsko celoto za okolju prijazen trajnostni razvoj ter preseganja sicer tradicionalne slovenske administrativne razdeljenosti.

Odločitev za pripravo nizkoogljične strategije je temeljila na spoznanju, da je to dejansko priložnost. Nizkoogljična strategija obsega pet za pilotno regijo ključnih področij, ki lahko pomembno vplivajo na regijsko sliko in pri katerih lahko z enostavnimi ukrepi popravijo trenutne trende, to so kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, industrijo, in horizontalno temo – rabo energije. V strategiji so že nakazali, katere nove dejavnosti lahko razvijejo, med njimi na področju turizma na primer vključevanje smučišč v celovito in celoletno turistično ponudbo regije, na področju gozdarstva biomasni center (ali zadruga) in uporabo lokalnega lesa v javni infrastrukturi, na področju kmetijstva zelena javna naročila in kulinarični festival.

Ustvarjanje dodane vrednosti

Vse skupaj pa kot integralni ukrep povezuje trajnostna mobilnost, ki je na redko poseljenih območjih prav poseben izziv in lahko spodbudi ustvarjanje novih delovnih mest. V sodelovanju z zavodom za gozdove je že nastal dokument, ki natančno opredeljuje izkoristljivost gozdov, pripravljajo pa tudi skupni koncept upravljanja porečja Soče prek Fundacije za Sočo, ki je bila ustanovljena nedavno.

»Naj omenim samo eno od rešitev, do katere smo prišli na področju verige dodane vrednosti lesa in gozdov. Menimo, da lahko razvijemo dejavnost kolesarjenja po gozdnih poteh in sedaj smo že v postopku presoje dejavnosti v sodelovanju z zavodom za gozdove. Možnosti za razvoj novih dejavnosti je veliko, kar pomeni, da so tudi možnosti za nastajanje novih delovnih mest,« meni Miro Kristan iz PRC.

Dokument, ki ga dopolnjuje podpis konvencije županov, sicer nima avtorja, so se pa vsi deležniki, ki so pri pripravi strategije in zavez sodelovali, zavezali, da bodo zastavljene cilje dejansko uresničili. »Financirali jih bomo tako iz sredstev državnega proračuna in evropskih sredstev ter tudi iz zasebnih virov po podobnem principu, kot poteka financiranje iz finančne perspektive 2014–2020,« poudarja Kristan.

Strategija je že v fazi priprave z razpravami in delavnicami na ravni posameznih sektorjev in s kasnejšo pripravo priporočil vsem deležnikom omogočila miselni zasuk, ki v upoštevanju omejitvenih dejavnikov spodbuja k iskanju priložnosti. »Verjamemo, da bo to spodbudilo nastajanje zasebno-javnih projektov, ki jih bomo glede na smernice EU najverjetneje tudi uspešno financirali iz evropskih skladov,« je optimističen Kristan.

Zaveza in odgovornost

Sodelovanje posoških občin v nizkoogljični strategiji je prvo v Sloveniji in so ga v sodelovanju z okoljskim ministrstvom tudi že predstavili drugim območjem v Sloveniji. Sicer pa je nizkoogljičnost in priprava strategije zapisana tudi v Operativnem programu Slovenije.

Nizkoogljična strategija uvaja medsektorsko in funkcionalno sodelovanje na ravni deležnikov in jih naslavlja na enakopraven način. »Na tak način smo dosegli višjo stopnjo legitimnosti, sprejemanja in prevzemanja odgovornosti,« poudarja Kristan. »S to strategijo smo oblikovali svojo zgodbo. V nasprotnem primeru projekti potekajo preveč ločeno in nepovezano z drugimi. Tako bomo sedaj projekte na tem, pravzaprav enovitem območju funkcionalno povezovali v celovito zgodbo. Zdaj imamo torej platformo, ki nam bo v prihodnje zagotavljala lažje delo tako z občinami kot podjetji,« meni Kristan.

»Vsaka taka dejavnost, kot je bil Umanoterin nagradni natečaj, je prava, saj ti daje potrditev, da stvar ima svoj misel, in te hkrati zavezuje, da ne ostane mrtva črka na papirju. S strategijo smo na primer seznanili vse občinske svete, torej tolminske, idrijske, kobariške, bovške svetnike in svetnike občine Cerkno. Četudi občinski sveti tega dokumenta niso potrjevali, saj mi niti ne želimo, da je to take vrste dokument, se zelo dobro zavedajo, da je njegovo uresničevanje njihova zaveza,« je dejal med drugim Kristan.

Prepričan je, da so podnebne spremembe lahko predvsem priložnost in da lahko ukrepajo tako, da ne le zmanjšujejo negativne vlive na okolje, pač pa hkrati ustvarjajo pozitivne učinke za ljudi, ekonomijo in naravo. Trenutno je še težko oceniti, kako bo nizkoogljična strategija neposredno vplivala na nastajanje novih delovnih mest ali na njihovo ozelenitev, ukrepi in projekti na področju turizma, mobilnosti, kmetijstva in gozdarstva ter rabe energije pa bodo zagotovo šli v to smer.