»V naši krajevni skupnosti imamo zanemarjene, težko dostopne in razpadajoče naravne vrednote, med njimi na primer izvir Peč, na drugi strani pa vodstvo parka v planu upravljanja načrtuje 400.000 evrov za nadzorovalne programe za nekatere živali in habitate. Številne aktivnosti kažejo na slabo razumevanje narave, med njimi na primer zažiganje trave v zaščitenih Vrhovskih vrtačah, ki jih vodstvo parka na spletu izpostavlja zaradi metuljev,« ne skriva ogorčenja nad potezami Krajinskega parka Kolpa upokojenec Matija Koce iz Starega trga ob Kolpi.

Park jih ovira in zavira razvoj

Z njim se strinja večina vaščanov, pa tudi prebivalcev ostalih vasi v krajevni skupnosti Stari trg ob Kolpi. »Ob ustanavljanju parka smo bili zavedeni, češ da je namen ustanovitve parka tudi skrb za razvoj področja in spodbujanje ekonomskih dejavnosti prebivalstva. V petih letih delovanja parka se v tej smeri ni storilo prav nič. Ravno nasprotno, vse bolj ugotavljamo, da je krajinski park prej zaviralec kot spodbujevalec razvoja kraja!« so krajani pred dvema letoma napisali svetu Krajinskega parka Kolpa. Do sedaj ni bilo odziva. Dodajajo, da direktor Javnega zavoda Krajinski park Kolpa Boris Grabrijan neobjektivno obvešča javnost o delovanju parka, saj je v ta namen zakupil celo stran v časopisu Belokranjec. In še: »Vodstvo parka deluje v konfliktu interesov. Poslovna sekretarka Tončka Jankovič je prek svoje gostinske dejavnosti Kolpa's uspešno poslovala z zavodom,« opozarja Matija Koce. Podatki Supervizorja potrjujejo, da je podjetje Kolpa's, ki je v stoodstotni lasti Tončke Jankovič, od decembra 2007 do januarja 2014 od Javnega zavoda Krajinski park Kolpa prejelo skoraj 20.000 evrov. Naravovarstveni spodrsljaji niso edini primer: javni zavod, ki upravlja park, je kot primer arhitekturne dediščine obnovil skedenj v Grdunih, potem pa na zunanjo steno namestil klimatsko napravo.

Ne morejo kar izstopiti

A krajani krajevne skupnosti, ki so kopijo dopisa s 141 podpisi poslali tudi črnomaljski županji Mojci Čemas Stjepanovič, ne morejo kar tako izstopiti iz parka. »Občina nima pristojnosti kakor koli ugoditi zahtevam občanov,« odgovarja Čemas Stjepanovičeva. Država je namreč park leta 2006 z uredbo zavarovala kot park državnega pomena, ta uredba pa je razveljavila občinski odlok o razglasitvi parka iz leta 1998. Črnomaljska županja dodaja, da ima vsa pooblastila javni zavod, ki ga je ustanovila država oziroma pristojno ministrstvo.

Na ministrstvu za okolje in kmetijstvo pojasnjujejo, da lahko občani na ministrstvo podajo pobudo za preveritev obstoja razlogov za spremembo uredbe. Ministrstvo lahko pobudo posreduje Zavodu RS za varstvo narave, ki je pristojen za preveritev strokovnih podlag za zavarovanje. V kolikor strokovne podlage za zavarovanje zadevnega območja ne bi več obstajale, lahko ministrstvo pripravi novelo uredbe ter jo posreduje vladi.

So se pa na ministrstvu ognili odgovoru na vprašanje, kakšne ukrepe nameravajo uvesti glede posegov, ki niso skladni s poslanstvom parka. Odgovorili so le, da je bila pobuda krajanov KS Stari trg ob Kolpi  uvrščena na dnevni red seje sveta Javnega zavoda Krajinskega parka Kolpa. Tako ministrstvo kot svet zavoda sta pregledala program dela javnega zavoda za leto 2014 in poročilo o delu za leto 2013 ter zavodu naložila, da je treba v načrtu upravljanja še posebno pozornost nameniti območju KS Stari Trg.