Kemikalije, ki jih uporabljamo v poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu in vrtnarstvu, spadajo med bolj škodljive snovi za okolje, če jih ne uporabljamo v skladu s priporočili in predpisi. Evropska unija uvaja strožji nadzor nad uporabo FFS, z večjim poudarkom na varovanju zdravja in okolja. Slovenija je ena izmed redkih držav članic, ki je že zakonsko predpisala obvezno usposabljanje prodajalcev in uporabnikov FFS ter obvezno certificiranje in preverjanje škropilnih in pršilnih naprav, določila pa je tudi varnostne pasove za varstvo voda in prepovedala škropljenje iz zraka.

»Evropska zakonodaja uporabe FFS doslej ni urejala za ves evropski prostor,« pojasnjuje Milena Koprivnikar Bobek, vodja sektorja za fitofarmacevtska sredstva in gnojila pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije, ki večjo zavzetost naše države na tem področju pripisuje predvsem zgledovanju in navezavi na nemški in avstrijski prostor. Med bolj ozaveščenimi pri uporabi FFS izpostavlja skandinavske države, medtem ko večina južnoevropskih držav njihove uporabe še ni zakonsko uredila. »V Sloveniji upoštevamo omejitve. Ljudje so vedno bolj ozaveščeni in se zavedajo problemov, ki lahko nastanejo, med katerimi so bili v zadnjem času najbolj izpostavljeni pomori čebel. Poseben poudarek dajemo obveznemu usposabljanju za poklicne uporabnike FFS, ki se tako ne morejo več sklicevati na nevednost ali nepoznavanje pravil.«

V Sloveniji je trenutno registriranih 334 FFS, leta 2008 pa jih je bilo na trgu 1218 ton. Poraba je odvisna od vremenskih razmer in pritiska škodljivcev, na splošno pa je vsako leto približno enaka in se ne povečuje. Fitosanitarna uprava v postopku registracije preveri morebitne sporne lastnosti sredstev in oceni njihov vpliv na okolje. Ker so razmere v slovenskem kmetijstvu drugačne kot v drugih državah (kmetijske parcele so manjše in ležijo bliže vodotokom, večja je količina padavin, kmetije obkrožajo urbane površine), je treba v postopku ocenjevanja FFS oceniti njihovo toksičnost ter vpliv na vodne, talne in druge organizme. S podatki o uporabi mora izdelovalec opremiti vsa FFS na trgu, ki morajo imeti nalepko z navodilom v slovenskem jeziku.

Z nepravilno uporabo lahko uporabnik FFS ogrozi lastno zdravje, zdravje drugih in okolje, zato je natančno upoštevanje navodil bistvenega pomena. Pravilen odmerek nanesemo na rastline samo v nujno potrebni količini, da ostane na njih in ne kaplja na tla oziroma se ne razliva po tleh. Posebno opozorilo velja zaradi zaščite vodotokov, pri katerih je obvezno treba upoštevati varovalne pasove. Zelo pomembno je tudi spiranje in čiščenje škropilnic, saj ostankov ne smemo zlivati v kanalizacijo, temveč na rastline. Ostankov škropiv ne smemo prelivati in shranjevati v drugi embalaži; shranjujemo jih kot nevaren odpadek na ekoloških otokih pri zbiralcih odpadkov.