Z vidika skrajševanja administrativnih postopkov so prednostna področja v načrtu pridobitev gradbenega dovoljenja, poenostavitve pri delovnopravni zakonodaji, vključno z varstvom pri delu in pokojninsko zakonodajo, plačevanje davkov in prispevkov, vključno s trošarinami, prenos lastništva in registracija nepremičnin, registracija in prenehanje poslovanja podjetij, olajšanje mednarodnega poslovanja in izboljšanje izvrševanja pogodb, kjer je največja težava dolgotrajnost sodnih postopkov.

Minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari je ob tem povedal, da je namen tega načrta s čim manj zapletanja in novih finančnih sredstev izboljšati pogoje poslovanja podjetij v Sloveniji. Gaspari je postregel s primerom pridobivanja gradbenih dovoljenj. Povprečna dolžina obdobja za pridobivanje gradbenih dovoljenj v državah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je 150 dni, v Sloveniji pa trenutno 197 dni, medtem ko je bila še pred časom 235 dni. Do 2012 naj bi se glede na načrt znižala na 160 dni.

Obenem je razvojni minister zatrdil, da so te ovire za domače in tuje vlagatelje celo še bolj moteče kot davčni predpisi. Kot primer ukrepov za skrajšanje in poenostavitev postopkov je navedel informatizacijo postopkov in enotno vstopno točko za nove vlagatelje. Prepričan je, da to ne zahteva veliko sredstev in se lahko doseže z organizacijskimi ukrepi.

Vlada je pristojna ministrstva na podlagi sprejetega načrta zadolžila, da do konca julija pripravijo analizo stanja na prednostnih področjih in opredelijo konkretne težave, do konca septembra pa predlagajo rešitve in opredelijo konkretne ukrepe, ki jih bodo izvedli letos in prihodnje leto. Na podlagi poročila službe vlade za razvoj in evropske zadeve bo vlada vsake tri mesece preverjala njihovo izvajanje.