Odgovor: Ureditev meje spada med geodetske postopke, ki jih izvaja geodetsko podjetje. V tem postopku geodetsko podjetje kar se le da natančno določi mejo med sosednjimi parcelami tako, da določi mejo med eno parcelo na eni strani in vsemi parcelami na drugi strani. Geodetsko podjetje pa lahko določi le del meje med parcelo na eni strani in zgolj delom sosednje parcele − parcele na drugi strani (v tem primeru se uredi le del meje).

Preden se loti urejanja meje, mora geodetsko podjetje pri GURS (Geodetski upravi Republike Slovenije) pridobiti katastrske podatke glede spornih parcel, na teh parcelah potem opravi meritve in opazovanja ter na osnovi pridobljenih podatkov razpiše mejno obravnavo. Na mejno obravnavo morate biti tako vi kot tudi sosed povabljeni vsaj osem dni pred njeno izvedbo.

Vprašanje 2: Ali mi lahko na kratko razložite, na osnovi katerih kriterijev uredi mejo sodišče?

Odgovor: Če pride do urejanja meje na sodišču, bo to mejo uredilo na podlagi močnejše pravice. Ta se domneva po tisti meji, ki je kot dokončna urejena v katastrskem postopku. V primeru, če močnejša pravica ni dokazana, pa bo sodišče mejo uredilo na osnovi zadnje mirne posesti. Če se tudi ta ne more ugotoviti, bo mejo uredilo tako, da bo sporni prostor razdelilo na osnovi kriterija pravičnosti. Opozoril bi še na izjemo: v primeru, če namreč vrednost spornega mejnega prostora presega dvakratno vrednost za določitev spora majhne vrednosti, lahko sodišče uredi mejo na podlagi močnejše pravice le v primeru, če s tem soglašata oba mejaša v sporu. Če soglasja ni, pa mora sodišče mejo urediti na osnovi zadnje mirne posesti oziroma na osnovi pravične ocene.

mag. Boštjan J. Turk