Posojila

Eko sklad je prejšnji petek v Uradnem listu RS objavil letošnji javni poziv za dodeljevanje ugodnih kreditov za naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov v varstvo okolja, h kateremu je nadzorni svet Eko sklada podal soglasje na seji dne 20. maja 2009. Razpisanih je 15 milijonov evrov sredstev z letno obrestno mero kreditov trimesečni EURIBOR + 1 %, najdaljšo odplačilno dobo 15 let in možnostjo do enoletnega moratorija na odplačilo glavnice. Kredit za posamezno naložbo ne more presegati dveh milijonov evrov, najnižji znesek je 50.000 evrov. Za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov se lahko odobri do 90 odstotkov višine priznanih stroškov naložbe, za naložbe v zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki in varstvo voda do 80 odstotkov višine priznanih stroškov naložbe in za naložbe v odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Krediti se dodeljujejo v skladu s predpisi Evropske unije, ki veljajo za državne pomoči po pravilu »de minimis«. Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18. decembra letos.

Nepovratna sredstva

Nadzorni svet Eko sklada je podal soglasje tudi k spremembam in dopolnitvam Javnega razpisa za nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. Prvotno je bilo v tem razpisu razpisanih 7,5 milijona evrov, od katerih je bilo do danes razdeljenih več kot 5 milijonov evrov, večina za naložbe v sončne ogrevalne sisteme, manjši del pa za nizkoenergijske novogradnje ali celovito obnovo eno- ali dvostanovanjskih stavb. Letos se razpisana sredstva povečujejo za 4 milijone evrov, nepovratna sredstva pa bo po novem mogoče pridobiti tudi za posamezne ukrepe obnove obstoječih eno-, dvo- ali večstanovanjskih stavb. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Občani bodo tako lahko zaprosili za nepovratna sredstva v višini do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe tudi za načrtovano vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, toplotno izolacijo celotne fasade stavbe ali zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva. Eko sklad je pri pripravi sprememb upošteval nizko število prejetih vlog za celovito obnovo stanovanjske stavbe, zato bodo do nepovratnih sredstev izjemoma upravičeni tudi vsi občani, ki so posamezne prej navedene ukrepe izvedli skladno s pogoji razpisa in naložbo zaključili v času od 1. junija 2008 do 5. junija 2009, vlogo pa morajo predložiti Eko skladu najkasneje do 30. oktobra letos.

Spremembe in dopolnitve razpisa so objavljene v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada www.ekosklad.si, kjer je dostopna tudi celotna dokumentacija z obrazci vloge in navodili za izpolnjevanje.