Število črnih posegov v okolje je zadnja leta sicer vse manjše - glavni razlog za uspeh gre na račun inšpekcijskih služb, ki so začele učinkoviteje izvajati nadzor, pri tem pa jim je pomagala spremenjena tudi zakonodaja, ki omogoča višje kazni in lažje izrekanje glob. Manjše število črnih gradenj gre predvsem na račun klasičnih črnih gradenj (torej ne obstaja nobeno dovoljenje), kar pa še ne pomeni, da kršitev ni. Vedno več pa je manipulacij z zakoni, denimo prekoračitev izdanih pogojev gradnje v gradbenem dovoljenju ali pa začetek gradnje pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Izraz črna gradnja bolj uveljavljen kot nedovoljen poseg v prostor

Izraz črna gradnja bi lahko označili kot ljudski, saj se je bolje prijel od pojma ”nedovoljen poseg v prostor”, ki naj bi ga uporabljali po prejšnjem zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor. Po novem zakonu o graditvi objektov se takšni objekti imenujejo nedovoljena gradnja, ta pa je razvrščena na nelegalno, neskladno in nevarno gradnjo ter in nelegalni kop.

O nelegalni ali črni gradnji govorimo, kadar se dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo brez pridobitve le-tega. Lahko gre za gradnjo novega objekta ali tudi za neodstranitev starega objekta v predpisanem roku, če je šlo za nadomestno gradnjo. Če gradbeni inšpektor ugotovi nelegalno gradnjo, odredi, da se takoj ustavi ter da se že zgrajen objekt ali njegov del v določenem roku in na stroške zavezanca odstrani (podre) in vzpostavi prejšnje stanje. Če to ni več mogoče, inšpektor odredi sanacijo zemljišča.

V nasprotju s pogoji ali ogrožanje premoženja, zdravja, objektov

Neskladna je tista gradnja, za katero nam je bilo izdano potrebno gradbeno dovoljenje, vendar pa so izvedena dela v nasprotju s pogoji, ki jih postavlja to dovoljenje. Gradbeni inšpektor odredi, da se takšna gradnja ustavi, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja. Investitor je dolžan za to spremembo zaprositi v enem mescu po izrečenem ukrepu, z gradnjo pa lahko nadaljuje šele, ko je dovoljenje izdano). Če se to ne zgodi, odredi odstranitev objekta ali dela objekta, ki je v nasprotju z gradbenim dovoljenjem.

Nevarna je tista gradnja, ki pri izvajanju ogroža premoženje, zdravje ali življenje ljudi, promet, sosednje objekte ali okolico. Inšpektor v takem primeru odredi ustavitev gradnje, da preneha nevarnost, in hkrati odredi nujna vzdrževalna dela ali pa objekt ustrezno obnovi ali odstrani.

Nelegalni kop je tisti kop, ki ni z izvedbenim prostorskim aktom dopusten in njegova raba prosta. Tudi v tem primeru gradbeni inšpektor odredi, da se vsa dela takoj ustavijo in da se v določenem roku na kopu vzpostavi prejšnje stanje, če pa to ni mogoče, pa odredu sanacijo. Te stroške nosi investitor kopa, če pa ga ni mogoče odkriti, jih krije lastnik zemljišča.

Denarna kazen in plačilo nadomestila

Za vse navedene kršitve sta poleg inšpekcijskih ukrepov predvidena tudi denarna kazen in plačilo nadomestila zaradi posledic nedovoljenega posega v okolje. Višina je odvisna od vrste in obsega nedovoljene gradnje. Če se odločite naknadno vložiti zahtevo za gradbeno dovoljenje, je ne glede na izdajo to nadomestilo treba plačati. Zakon pravi, da se zahteva zavrne, če investitor ne priloži dokazila o plačanem nadomestilu.