Večina snovi danes nenevarnih

Med drugim smo lahko izvedeli, da pri pravilni uporabi fitofarmacevtskega pripravka ni tveganja za zdravje ljudi. »Posploševanje nevarnih lastnosti pesticidov je pogosto zavajajoče. Res sta v preteklosti pomanjkljivo znanje in pretirana uporaba pesticidov privedla do težav zaradi obstojnosti snovi v okolju in kopičenja v organizmih, zato so bile številne aktivne snovi sčasoma tudi prepovedane,« je povedala Tanja Futur z Inštituta za varovanje zdravja RS.

Večina snovi, ki se danes uporabljajo kot pesticidi, je v okolju hitro razgradljiva in ne tvori nevarnih razgradnih produktov. Vedno manj pa je na trgu tudi snovi, ki povzročajo nastanek sprememb v dednem materialu ali tumor oziroma škodljivo vplivajo na razmnoževanje in razvoj zarodka. Futurjeva je še povedala, da so ostanki pesticidov v živilih pod strogim nadzorom regulatornih ustanov, ki obveščajo o preseženih dovoljenih vrednostih, sodobne metode analize pa omogočajo zaznavanje že izredno majhnih koncentracij snovi v analiziranih vzorcih.

Kljub vsemu pa nekateri problemi ostajajo, to so predvsem neustrezna raba pesticidov in škodljive posledice njihove uporabe v konkretnih primerih.

Po novem tudi strožji kriteriji

Pri pravilni uporabi FFS količina teh snovi ne pomeni tveganja za zdravje ljudi, je povedala Futurjeva. Poleg tega količino ostankov pesticidov v živilih nadzirata Zdravstveni inšpektorat RS in Kmetijski inšpektorat RS. V letu 2007 so v 1088 analiziranih vzorcih ugotovili pet neskladnih vzorcev, dva od teh pa sta predstavljala tveganje za zdravje ljudi (dimetoat v breskvah in imazalil v grenivkah).

Ostanki pesticidov se lahko pojavljajo tudi v pitni vodi. Pri rednem nadzoru pitne vode so v letu 2007 pregledali 3002 vzorca. V 17 vzorcih je bila vrednost posameznega pesticida presežena, kljub temu pa presežene vrednosti niso pomenile tveganja za zdravje ljudi.

FFS, ki jih uporabljamo danes, so manj škodljiva za zdravje ljudi in okolje, na ciljne organizme pa delujejo bolj specifično, kot so delovali pesticidi v preteklosti. Nova zakonodaja, katere namen je večja zaščita zdravja ljudi, pa predpisuje tudi strožje kriterije za izdajo dovoljenja za uporabo FFS. Tako ne bo dovoljena uporaba genotoksičnih snovi skupin 1 in 2, strožji pa bodo tudi kriteriji o uporabi aktivnih snovi, uvrščenih v 1. ali 2. skupino rakotvornih snovi, in snovi, ki so strupene za razmnoževanje.