Odgovor: V primeru, če je bila v postopku ureditve meje mejna obravnava opravljena korektno in zakonito, geodetska uprava tak elaborat (če izpolnjuje tudi druge zakonske pogoje) seveda upošteva. Če se kateri izmed lastnikov ni udeležil mejne obravnave, pa jih je geodetska uprava dolžna pozvati, da se izjavijo o tem, ali se strinjajo s potekom predlagane meje, kot jo označuje elaborat. Če se mejaši v 15 dneh od dneva vročitve vabila k izjavi o strinjanju s potekom predlagane meje ne izjavijo, čeprav jim je bilo vabilo pravilno vročeno, se šteje, da se strinjajo s potekom meje. Elaborat ureditve meje, ki ga je izdelalo geodetsko podjetje, torej ni brez učinka, ignoranca mejašev pri postopku ureditve meje pa vam v nobenem primeru ne more biti v škodo, saj bo geodetska uprava upoštevala samo želje tistih mejašev, ki so aktivno sodelovali na mejni obravnavi oziroma kasneje.


Vprašanje: Nas pa zanima, kdo je dolžan vabiti na mejno obravnavo za postopek ureditve meje in kakšne so posledice neudeležbe soseda na mejni obravnavi.

Odgovor: Vabljenje na mejno obravnavo je v domeni pooblaščenega geodetskega podjetja. To je dolžno vabiti na mejno obravnavo lastnika parcele, katere meja se ureja, pa tudi lastnike sosednjih parcel. Ti morajo biti povabljeni na mejno obravnavo vsaj osem dni pred njeno izvedbo. V vabilu mora geodetsko podjetje navesti tudi zakonite posledice izostanka z mejne obravnave. Možno je, da se kateri od lastnikov mejne obravnave ne udeleži – v takem primeru jih mora geodetska uprava povabiti, da se izjavijo o tem, ali se strinjajo s potekom meje. Če molčijo, pomeni, da se s potekom meje strinjajo. Če pa pisno izjavijo, da se s potekom meje ne strinjajo, jih je geodetska uprava dolžna povabiti še na ustno obravnavo. Če tudi po opravljeni ustni obravnavi med mejaši ni doseženo soglasje o poteku meje, o ureditvi meje odloča sodišče.

Mag. Boštjan J. Turk