Odgovor: V skladu z uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost spadajo ograje, nižje od 2,2 metra, med nezahtevne objekte, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, vendar pa gre za postopek pridobitve gradbenega dovoljenja v skrajšanem ugotovitvenem postopku, ki je precej enostavnejši in hitrejši od običajnega postopka. Ograjo lahko zgradite na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki ste ga pridobili v takem postopku. Zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja se sicer vloži na posebnem obrazcu, na katerem se prikažejo lega objekta, značilni prerezi in oblikovanje objekta. Te prikaze lahko izdelate tudi sami. Za gradnjo medsosedske ograje, ki označuje potek meje, pa morate predhodno seveda pridobiti še soglasje soseda, saj gre za ograjo, ki razmejuje obe zemljišči.

Vprašanje: Ali drži, da za gradnjo nadstreška za osebno vozilo po novem ni več treba pridobiti gradbenega dovoljenja?

Odgovor: Drži. V primeru, da nameravate zgraditi nadstrešek, namenjen zaščiti osebnih vozil, katerega površina ne presega 30 m2 in katerega višina najvišje točke je največ 3,5 metra, merjeno od najnižje točke objekta, govoriva o enostavnem objektu, za katerega že nekaj časa ni več treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Bodite pozorni še na okoliščino, ali morda leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nadstrešek, na območju varovalnega pasu oziroma na varovanem območju. V tem primeru boste morali za gradnjo nadstreška pridobiti še soglasje pristojnega organa (občine). Gradnja nadstreška tudi ne sme nasprotovati prostorskim aktom.

Vprašanje: Zanima me, ali lahko pridobim nepovratna sredstva za vgradnjo novih oken v staro stavbo. Katere dokumente moram predložiti, da bi mi odobrili ta sredstva? Ali sredstva pridobim že, ko mi odobrijo vlogo za subvencijo, ali šele kasneje?

Odgovor: Da, določena sredstva lahko pridobite za vgradnjo lesenih oken. Višina sredstev, ki jih lahko pridobite, je omejena na največ 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe in na največ 100 evrov na kvadratni meter oken. Vlogi za pridobitev finančne spodbude morate predložiti veljavni predračun izvajalca za zamenjavo oken, ki mora vključevati popis del, število in površino oken, način vgradnje, skladno z veljavnimi smernicami, tip okna in profila ter toplotno prehodnost celotnega okna. Vlogi morate predložiti tudi fotografije vseh strani stavbe, s katerih bo razvidno število oken, ki jih boste zamenjali, in fotografijo stavbe z vidno hišno številko.

Sredstva dobite kasneje. Ob zaključku naložbe mora izvajalec, ki vam bo vgradil okna, izdati tako imenovano izjavo o zaključku naložbe, skupaj s ponudbo, na osnovi katere je bila naložba izvedena, priložiti ji mora originalni predračun, potrdilo, da ste mu plačali celoten račun, in tudi fotografije izvedene naložbe, od katerih mora biti vsaj ena fotografija posneta tudi med vgradnjo oken. Na osnovi teh dokumentov boste prejeli sredstva na vaš bančni račun (okvirno se sredstva izplačajo v roku 30 dni po prejemu zgoraj navedenih dokazil).

Mag. Boštjan J. Turk