Odgovor: Drži, da je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta dokaj poenostavljen glede na prejšnjo ureditev, saj je treba zahtevi za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta priložiti le prikaz lege objekta na zemljišču, tako da sta razvidna njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč, pa značilne prereze ter oblikovanje objekta in terena, nekatera soglasja pristojnih soglasodajalcev in dokazilo o pravici graditi. Ne bo pa povsem držalo, da za gradnjo nezahtevnega objekta ni treba pridobiti soglasij, je pa zato postopek njihovega pridobivanja poenostavljen. Tako je denimo rok za pridobitev soglasja 15 dni, pri čemer za izdajo soglasja ni treba pridobiti projektnih pogojev.

Vprašanje: Kako v praksi poteka postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta in kateri objekti se štejejo za nezahtevne objekte?

Odgovor: Pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta v primeru, če so izpolnjeni vsi pogoji glede dopustne velikosti objekta, glede načina rabe objekta, glede načina njegove gradnje, nadalje, če je nameravana gradnja v skladu s prostorskim aktom, če so pridobljena vsa predpisana soglasja in če ima investitor pravico graditi. Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta se pridobi v skrajšanem ugotovitvenem postopku, ki običajno poteka dokaj hitro. Med nezahtevne objekte denimo štejejo drvarnica do 12 kvadratnih metov, višine do 3 metre, garaža do 30 kvadratnih metov, višine do 3 metre, in škarpa do 1,5 metra.

Mag. Boštjan J. Turk