Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Mojstrani je eden prvih primerov pogodbene oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije za skupino večstanovanjskih stavb v Sloveniji. Sistem, ki vključuje kotlovnico in toplovodni sistem, na katerega je trenutno priključenih 91 uporabnikov, bo družba Petrol upravljala in vzdrževala naslednjih petnajst let, ga razvijala ter po potrebi širila in nanj priključevala nove zainteresirane uporabnike.

dolb_mojstrana_1.jpg

Naložba pokrita s prihranki pri ogrevalnih stroških

Investicija se bo v celoti pokrivala iz prihrankov pri stroških ogrevanja. Sredstva rezervnih skladov stavb kljub temu, da so bila izvedena vzdrževalna dela, ostajaejo nedotaknjena in se lahko namenijo za druge sanacije na objektih. Projekt je primer dobre prakse pozitivnega sodelovanja vseh udeleženih (etažnih lastnikov, upravnika, investitorja in izvajalca del).

V objektu kotlovnice je en kotel na lesno biomaso s skupno nazivno močjo 500 kW. Skupna priključna moč znaša 493 kW. Predvideni letni odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso naj bi znašal okoli 543 MWh, za kar naj bi porabili okrog 780 kubičnih metrov lesnih sekancev. Zamenjava ogrevanja s fosilnimi gorivi z obnovljivim virom energije bo v povprečju znižala stroške ogrevanja za okoli 20 odstotkov.

dolb_mojstrana_3.jpg

Optimalna toplotna oskrba iz obnovljivega vira

Pri zasnovi in izvedbi projekta so Petrolovi strokovnjaki upoštevali vse gospodarske kriterije za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, katerih osnova so najnovejše raziskave in dolgoletne izkušnje skupine Petrol. Tako bo odjemalcem zagotovljena optimalna oskrba s toplotno energijo iz obnovljivega vira energije po konkurenčnih cenah. Razvoj tovrstnih projektov je usmerjen v celovito, dolgoročno, zanesljivo in predvsem okolju prijaznejšo oskrbo, ki je v okoljih, kot je Mojstrana, še posebno pomembno.

Z novo naložbo partnerji uresničujejo cilje zapisane v strategiji trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo iz nacionalnega energetskega programa (NEP), po katerem je potrebno v Republiki Sloveniji do konca leta 2020 zagotoviti 25-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije ter 80 odstotno oskrbo iz nizkoogljičnih virov, kamor sodita lesna biomasa in kogeneracije na zemeljski plin.