Odgovor: Uredba o spremembah uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (URL RS št. 24/13) je dokončno določila merila, na podlagi katerih se objekti razvrščajo v kategorije zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. V skladu s to uredbo gradbenega dovoljenja ni treba pridobiti za gradnjo enostavnih objektov, kot tudi ne za vzdrževalna dela na objektih (denimo za pleskanje, za obnovo fasade, za zasteklitev balkonov). Za nezahtevne objekte je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, vendar pa le na podlagi skice, tj. brez projektiranja. Za zahtevne in manj zahtevne objekte pa je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ki se izda na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga lahko izdela samo odgovorni projektant.

Vprašanje: Zanima me, za katera dela na hiši predpisi o graditvi objektov ne veljajo. Kako je denimo z zemeljskimi deli? Ali je tudi za taka dela treba pridobiti kakšno dovoljenje?

Odgovor: Zakonodaja s področja gradnje objektov se ne uporablja za dela, ki ne vključujejo nobenih gradbenih del in njihov rezultat ni objekt ali vzdrževanje objekta. To denimo velja za sajenje, za pripravo zemlje, vključno z odkopavanjem ali nasipavanjem zemljine, ki ni povezano z gradnjo objekta. Gradbenega dovoljenja tudi ni treba pridobiti za postavitev določenih predmetov ali naprav na tla, če so v zvezi z njimi sicer izvedena določena gradbena dela, a je take predmete ali naprave mogoče premakniti na drugo mesto ali jih odstraniti, ne da bi pri tem nastala škoda za njihovo substanco (denimo antene).

Vprašanje: Zanima me, kako ravnati, če objekta, ki ga želim zgraditi, ne najdem v tabeli iz uredbe, ki objekte razvršča med enostavne oziroma nezahtevne (v mislih imam strojno lopo).

Odgovor: Če nameravanega objekta ne najdete v tabeli iz omenjene uredbe, a tak objekt ustreza predpisanim dimenzijam v tabeli, je treba ugotoviti, ali gre po namenu za podoben objekt glede na naštete objekte. Strojno lopo lahko brez težav uvrstite v kategorijo lop, ki sodi v kategorijo majhnih stavb. Lope do 20 m2 se sicer uvrščajo med enostavne objekte.

Mag. Boštjan J. Turk